www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

Algemeen, Zelfbeheer

QR-code over de Historie van de wijk. Rode wandeling.

Rode wandeling: Historie van de wijk

Door Hans en Marion Lap op 19 oktober 2014

Duur zonder onderbrekingen: 90 minuten, afstand + 5 km. Volg de rode houten paaltjes met pijl en soms aangegeven op lantaarnpalen of verkeersbord palen.

Inleiding.

Je hebt gekozen voor een wandeling door de wijk met als accent/thema de historie.

Enige algemene informatie vooraf:

De bouw van de Hoekwierde is gestart in 1984  en kent een viertal woningtypen: de rode woningen ( nrs 1-50), de witte bungalows (nrs 96-142), de vrije sector woningen (nrs 51-57 en 90-95) en de woongroep (nrs 58-77). Zijn de data van de bouwperiode bekend? Wat weten wij van het stedenbouwkundig ontwerp? En van de ontwerpers/bouwers?

De woongroep is ontworpen door Thijs Gerritsen. Hij heeft tot 2000 zelf in het complex gewoond.
In de periode 1992 tot 1996 waren de bouwplannen in de Velden een favoriet gespreksonderwerp. Vanaf 2006 waren dat de onderwerpen groot onderhoud en de gemeentelijke bouwplannen in de Laren  en de Wierden. Het groot onderhoud is gestart in oktober 2009 en afgerond in het voorjaar van 2011. In dat zelfde jaar is de EZH opgericht.

 Intermezzo: Herinneringen uit de projectgroep Almere Haven.
Jack Laddé,  bewoner van het eerste uur en begin jaren tachtig werkzaam bij de RIJP ( de Rijksdienst voor de IJsselmeer Polders), weet zich het volgende van ontwerp en inrichting te herinneren.
“Na de zandopspuiting begin jaren 70 is heel Almere Haven ingeplant met bosassortiment in een grid (een soort dambordpatroon, tekening zit nog in de archieven, met een maat van 75×75 m), waarbij de zandvlakte plaatselijk werd gediepploegd, (ploegen uit Groningen) Bij het verkavelen later bleek de inplant niet bruikbaar en had het onvoldoende tijd gehad om tot enige wasdom te komen en werd toen goeddeels weer verwijderd.
Hier en daar zijn plantstroken nog rudimentair te herkennen, maar aan de Hoekwierde en de Velden, waren de vakken tot wasdom gekomen en de moeite waard om daar met de verkaveling rekening mee te houden.
Aan wat later de Hoekwierde is gaan heten waren twee van deze vakken aanwezig, achter en terzijde van het collectief (nu het grasveld) en natuurlijk de strook aan de dijk, het patroon is nog herkenbaar. Dit was het gegeven voor ontwerper collega Ton Wanders (RIJP) om de wijk om de bosvakken heen te plooien.
Bij de inrichting was aanvankelijk ook het bosvak tpv het grasveld gespaard; maar de afd Groenvoorzieningen van de RIJP  vond het van te weinig kwaliteit en saneerde het bosvak en liet alleen de volwassen populieren? staan. Ik herinner me nog dat de randen van het vak volstonden met roze wilde rozen, erg mooi. Later is daar de dubbele rij populieren langs de rand aan toegevoegd.
 
Thijs Gerretsen, planoloog, had al in een pril stadium  een plek voor het collectief gereserveerd, maakte het bouwkundig ontwerp en kon dat onderbrengen bij corporatie WVA (Wonen voor Allen), thans IJmere. Het ontwerp werd gemaakt in houtskeletbouw, maar opdrachtgever/aannemer Verwelius vond het verstandig, goedkoper? om het traditioneel in beton te maken. Verder kreeg de wijk het bekende ‘gouden’ randje met de 13 kavels en twee projecten.
Een project met 50 woningen van Bouwfonds Nederlandse Gemeenten en een project met 47 woningen van Amstelveste met architect Peter van Schagen.

Eind 1983 zag de Hoekwierde er als volgt uit:

Foto.1B De Wierden 1983

De Wierden 1983

Begin jaren 80 was er een crisis in de woningverkoop, vandaar dat het project van Bouwfonds zeer eenvoudig van opzet was met weinig geveloppervlak en een stenen berging voor de deur (oogkleppen, ik denk dat het uitgangspunt van Wanders was, net als de lage gootlijn?) en later bij een aantrekkende markt geen recht deed aan locatie en potentie. Maar Bouwfonds wilde het plan niet meer aanpassen/opwaarderen.
Thema in heel Haven was altijd het omsloten binnenhofje met speelplekje, ook in dit plan voor BNG was dat een stedenbouwkundig uitgangspunt. De projectgroep Almere Haven onder leiding van Hans Laumanns besloot zelfstandig over de wijk. Een andere bemoeienis was er in die tijd niet. De opzet leverde in mijn herinnering weinig discussie op. Met een grondexploitatie zoals later gebruikelijk, had de wijk er anders uitgezien.
De RIJP werkte toen  met een max civ technische investering (bouw- en woonrijpmaken) per woning maar daar werd nauwelijks op toegezien. 
Het project van Amstelveste was een éénlaags concept gericht op een andere dan de courante doelgroep. We waren enthousiast over het ontwerp, vooral ook dat het anders was dan gebruikelijk.
De wijk werd in 1984/85 opgeleverd, op een enkele particuliere woning na. Bijzonder voor de wijk was, dat op de 20 woningen van het collectief na, alle woningen in de koopsector werden gerealiseerd, terwijl in de Wierden als totaal, ca 85% sociale huur werd gebouwd. Het was een bewust uitgangspunt; een ‘koopwijkje’van 130 woningen. Zo wijkt de Hoekwierde met een huurpercentage van 15% af van de rest van de Wierden.”

Met de rug naar het bos zie je rechts ‘de plek waar niet gebouwd mag worden’.

Foto 2

Al heel snel na het bekend worden van de megalomane bouwplannen van de gemeente in 2009 hebben de bewoners deze plek de naam gegeven van ‘de plek waar niet gebouwd mag worden’.

Intermezzo: Ontstaan benaming van de plek waar niet gebouwd mag worden.
In de zomer van 2009 maakte de gemeente haar plan Wierden aan het Meer bekend. Dit was een bedenksel dat voortkwam uit het in 1996 gestarte traject revitalisering van de Wierden. De bewoners werden overvallen met het beeld dat veel groen in de Wierden bebouwd diende te worden om daarmee, volgens de gemeente, een meer leefbare wijk te krijgen. Doorstroming bevorderen was voor de gemeente een toverspreuk. Binnen enkele weken na het bekend worden van het plan was er een ’ Doegroep’ actief om acties en protesten te organiseren. In het najaar van 2009 kwamen wethouden Visser en de twee corporatiedirecteuren langs om te kijken. Na dit bezoek werden de plannen aangepast. Het Windbos mocht blijven maar een flat moest er komen. De actiebereidheid in de wijk bleef bijzonder hoog. Maar ook het onbegrip bij de gemeente over de bewonersprotesten was bijzonder hoog. In februari 2010 gaf de gemeenteraad groen licht voor het aangepaste plan Wierden aan het Meer. Er volgde een discussie van 4 jaar over het bestemmingsplan. Met 20 stemmen voor en 18 stemmen tegen werd het bestemmingsplan in januari 2014 goedgekeurd door de gemeenteraad. In november 2014 deed de Raad van State een uitspraak over het beroep dat de EZH had ingediend.

Foto.23A Protest 2012

Protest 2012

Protest 2012

Protest 2012

‘De plek waar niet gebouwd mag worden’ is een bijzonder natuurgebied. Links zie je het vlinder/orchideeën veld.

Foto 3

Door de bijzondere leefomstandigheden heb je hier het jaar rond een grote verscheidenheid aan bijzondere planten en dieren.

Nu even omkeren en het stukje fietspad af
Rechts (oostelijke deel) heb je het Kleibos; de ondergrond is klei. Hier zijn de bomen 40 jaar geleden aangeplant door de Rijksdienst IJsselmeerpolders. Links, het westelijke deel, groeit het Zandbos; de ondergrond is (opgespoten) zand. Dit bos is deels op natuurlijke wijze ontstaan. 30 jaar geleden was dit een rietvlakte. Hoekwierde 50 tot 57 keken over het riet, direct uit op de dijk. De jeugd in die jaren stak dat riet met regelmaat aan. En dan rukte de brandweer weer uit voor een leuke oefening.

Foto 44

  Linksaf ga je het Zandbos in

Foto 4

Je loopt nu door het Oerbosje. Tot 2010 lagen hier twee grote heipalen. Een herinnering aan een heiproefveld van de Rijksdienst. Er schijnen hier grote aantallen betonnen palen in de grond te staan. Rechts staat achter de ril een oude acacia ofwel robinia, ooit door een van de eerste bewoners (Jack of Piet) aangeplant.

Foto 5

Oude acacia of robinia

Open plek in het Zandbos

Je kunt op het bankje, gemaakt in het voorjaar van 2013, gaan zitten. Hier stonden aanvankelijk, tot 2010, enkele wilgen in een bramenstruweel. Achter de rillen staan die er nog steeds. Er zijn hier in 2010 jonge bomen aangeplant die horen bij een duurzaam volwassen bos.

Foto 7

Foto 8

Kijk om je heen om te ervaren hoe in 30 jaar tijd uit het niets een bos kan ontstaan.

Over de open plek het bos weer in
Het pad kronkelt door voornamelijk laag struweel. Het betreft hier het jongste stukje bos. Het grootste deel van de aanplant stamt uit 1998. Die aanplant is er gekomen door een ingreep van de bewoners. Op een ochtend hoorde Paul de kettingzaag. Een aannemer was begonnen met het vellen van alle opslag. De aannemer had opdracht gekregen om alles te vellen op een paar grote solitaire wilgen na. Dit was in strijd met de afspraken die bewoners gemaakt hadden met de gemeente. Je kunt zien dat in deze hoek van het bos nog drie grote wilgen staan. De gemeente had als gewenst beeld enkele solitaire bomen en daaronder een kruidenlaag, een situatie die ook in het Krachtveld gerealiseerd is. Wij hadden daarentegen afgesproken om het gesloten bos te behouden. Paul heeft het werk stilgelegd en Jack heeft in het stadhuis de juiste mensen op de afspraak gewezen. De zagers verdwenen en later zijn er struweelplanten geplant.
Je volgt de rand van het bos en loopt ter hoogte van het begin van de kwelsloot het bos uit

Bij de kwelsloot
Rechts zie je het resterende deel van de kwelsloot. Oorspronkelijk was de kwelsloot 100 meter langer. De sloot is in 1987 gegraven vanwege de overlast door het hoge grondwater. Dit werd mede veroorzaakt door de kwel onder de dijk.

Foto 12

In die beginjaren dronken hier dagelijks de reeën en had de ijsvogel een nestholte in de oever. Tot aan het Kromslootpark lag hier tot 1998 een prachtig natuurgebied. Tegen de dijk lag een zanddepot waar een enorme kolonie oeverzwaluwen huisde. Na de bouw van de Velden vanaf 1998 ontstond het beeld als op de foto.

De kwelsloot zoals boven omschreven  gold tot 2016 want er was een plan om de vorm van de sloot te veranderen,meer te meanderen en met leuke wandelpaden aan beide zijden te voorzien en ander aanplant. Dit geheel is door vrijwilligers van de Hoekwierde en de Velden tot uitvoer gebracht.  Voor verdere informatie kan je terecht op het infopaneel aan het Dunloppad plus een QR-code van de hele ontwikkeling van de kwelbeek zoals het vanaf heden genoemd wordt.

Het graspad langs het bos volgen
In het begin loop je langs de westrand van het bos. Op de hoek van het bos staat een grote wilg. Hier ga je het fietspad over en loop je over een graspad tussen enkele solitaire bomen. De eerste boom is een linde. Dit is de Marialinde, geplant in 2012 en genoemd naar de operazangers die hier op de hoek woonde tot 2012.

Vervolgens loop je langs een paar abelen die in 1998 zijn geplant. Ook staan hier vier beuken in een vierkant, een geschenk van  de aannemer die hier de bouw van de Velden heeft  gerealiseerd.

Foto 23

Fietspad oversteken: de plek in waar niet gebouwd mag worden
In het oorspronkelijke bouwplan van de Velden stonden hier twee flats gepland. Bewoners uit de Hoekwierde hebben fel geprotesteerd tegen de bouw van de Velden in het algemeen en de bouw van deze flats in het bijzonder. Bij de besluitvorming over de Velden gedurende de jaren 1992-1998 is er besloten dat hier niet gebouwd diende te worden; aanvankelijk tijdens hoorzittingen door wethouder Trieller en later bekrachtigd door de Raad. De Raad is hier in 2010 op teruggekomen. De gemeente presenteerde in 2009 bouwplannen voor de bouw in dit gebied: drie flats en een rij nieuwbouw in het huidige Windbos. Na protesten van de bewoners is de bouwwoede teruggebracht tot een 8-verdiepingen hoog flatgebouw. Dat gaat ten koste van dit unieke natuurgebiedje. Nat, door de kwel, in de winter en droger in de zomer. Je loopt door de relatief droge hoek van het natuurgebied naar het fietspad dat van en op de dijk gaat.

Foto 2

Fietspad oversteken, de vlinderweide in
Je loopt nu door een weide die in het voorjaar vol staat met orchideeën. In de zomer fladderen hier honderden vlinders, vandaar de naam ‘vlinderweide’. De bosrand is in november 2014 aangepakt. Een aantal populieren is gekapt en zager Jordi heeft hier zijn handtekening achter gelaten in de vorm van bewerkte stammen.

Fietspad oversteken en direct het Windbos in
Je loopt nu door het aangeplante bos. Er staan hier 40 jaar oude populieren, esdoorns en essen. Ook in dit bos, dat groeit op klei, zijn vanaf 2008 door bewoners paden en rillen aangebracht. Paul organiseerde de zogenaamde ‘Windboswerkweekeinden’ (WWW). Zowel op zaterdag- als zondagochtend waren groepen van 10 tot 30 bewoners uit de Hoekwierde en Velden bezig met beheerwerkzaamheden. Die WWW werden georganiseerd van 2009-2012. Vanaf dat moment zijn de Windboswerkzaamheden ingebed in de
EZH-werkzaamheden.

Grote open plek
In 2010 zijn hier 4 grote populieren omgehaald en is deze open plek ingezaaid met een kruidenmengsel.

Alsmaar het bospad volgen
Dit lange bospad loopt evenwijdig aan de dijk. Links en rechts zijn veel nestkasten opgehangen. Die kasten zijn voor een groot deel gemaakt en opgehangen door kinderen uit de wijk. Willem, Hans en Paul begeleiden die kinderen. Vlak na een paadje rechts het bos uit tref je de stobbe van een grote populier die omwaaide tijdens de najaarsstorm van 2013; een natuurlijke verjonging van het bos.

Willem bij de populieren stobbe

Willem bij de populierenstobbe

Het parkeerrondje oversteken en weer het bos in. Aan het eind van het bos linksaf richting de moestuinen
Je passeert het toegangshek van de moestuinen. Tevens zie je twee zeecontainers, die hier in de winter van 2011/2012 geplaatst zijn. In deze containers ligt al het gereedschap van de stichting EZH. De stichting is eind 2011 opgericht met als doel het op een zo hoog mogelijk onderhoudsniveau brengen van de omgeving en het behouden van dat niveau. In de containers staan de diverse maaiers, brandstof en een hoop klein gereedschap. In de winter van 2014/2015 is de opslag uitgebreid en voorzien van een sedumdak.

Intermezzo: Een korte geschiedenis van de EZH.
De gemeente kondigde in 2011 bezuinigingen aan op het onderhoud van het groen. En wij hadden net een mooie nieuwe wijk na afronding van het groot onderhoud. Die bezuiniging was indirect een aankondiging van een nieuwe verpaupering. De gemeente wil bouwen in het groen van de wijk, het groen dat wij zozeer waarderen en deels zelf onderhouden. Deze twee ontwikkelingen waren aanleiding voor Ton en Paul te filosoferen over het zelf beheren van de wijk. Zij organiseerden een informatieavond op 12 september 2011: de EZH was geboren. Veel buren wilden meedoen met het experiment.  De EZH-pioniers zorgden voor gereedschap en een opslag daarvoor. Na een zeer geslaagde najaarsactie  “Hoekwierde schoon de winter in” werd de Stichting EZH ( Experiment Zelfbeheer Hoekwierde) gevormd.  De organisatie kreeg geleidelijk structuur en een groot aantal deelnemers. Tot nu toe bestaan wij uit 120 deelnemers woonachtig in de 130 woningen van de Hoekwierde en een deel uit de Kimwierde en de Velden. Het onderhoud vindt plaats tijdens de maandelijkse werkochtenden. Daarnaast is er een schoffelploeg, ‘de braamsluipers’ genaamd. Maandelijks wordt er in het Vogelbos gewerkt. Er is een maaiploeg voor het maaien van gras, riet en het verwijderen van onkruid uit de verharding en een zaagploeg voor het zware deel van het bosonderhoud. Er is een ploeg die de zelf gemaakte hanging baskets water geeft. Als je geen zin hebt in groepsverband te werken in de leefomgeving, dan wordt er op individuele basis gewerkt.

Jaarlijks vinden er in het voorjaar wijkoverleggen plaats, om te spreken over de EZH voortgang en ideeën ter verfraaiing van onze woonomgeving. Veel ideeën van bewoners zijn inmiddels gerealiseerd. Dat kon met de inzet van vele vrijwilligers en geld van de gemeente in het kader van het groot onderhoud (€ 21.000) en met een prijs die Groen Dichterbij ons beschikbaar heeft gesteld( € 20.000). Zo zijn er door bewoners bedachte en gerealiseerde kunstwerken tot stand gekomen en is er een natuurlijke speelplaats gerealiseerd, evenals een boomgaard en een Jeu de Boulesbaan. Borders zijn volledig gerenoveerd, wandelroutes aangelegd, nestkasten gemaakt en opgehangen en er zijn een ‘eendenhotel’ en een ijsvogelwand gerealiseerd.

Halverwege het moestuincomplex passeer je een tuingedeelte waarin tuintjes van 3×3 meter liggen. Dit zijn de kindertuintjes. Kinderen uit de buurt krijgen hier de gelegenheid kennis te maken met het telen van eigen groente en bloemen.

Foto 24

Aan het eind van het complex zie je langs de gracht een vissteiger. Deze steiger is in 2012 aangelegd en in 2013 rolstoel toegankelijk  gemaakt. In 2014 hebben Elly en Thom de omgeving rond de steiger voorzien van planten en struiken. Richting de brug zie je een rozenboog die ook  in 2014 is aangelegd. Deze boog stond vanaf 1980 bij het verzorgingstehuis “De Overloop” te Almere Haven.

Elly aan het schoffelen

Elly aan het schoffelen

De rozenboog

De rozenboog

Linksaf richting het kunstwerk
Overal in de wijk hangen hanging baskets. Deze zijn gemaakt in de winter van 2012/2013 door Hans en Willem. Vóór het groot onderhoud stond tussen de weg en de gracht een bosje. Dat is tijdens het groot onderhoud gerooid. In dit bosje huisden talrijke vogels. In het ontwerp, was door de gemeente bedacht, moesten een gazon met enkele solitaire bomen komen. Marion, vogelliefhebster, vond dat een gedeelte van het gebiedje teruggegeven moest worden aan de vogels. Aan haar de eer om het nieuwe bosje aan te leggen en te onderhouden. En daarom draagt dit bosje de naam ‘ Marions Vogelbossie’.

Onderhoud door Thom, Rob en Hans

Onderhoud door Thom, Rob en Hans

In de hoek van dit perceel staat het kunstwerk van Anne-Marije.
Het ontwerp van Anne-Marije voorjaar 2012 werd goedgekeurd door de bewoners en in de zomer van 2014  werd het kunstwerk officieel geopend door burgemeester Jorritsma.
Voor meer info scan de QR-code tegel

Officiële geopend door A. Jorritsma aan Anne-Marije

Officiële opening kunstwerk Anne-Marije door A. Jorritsma

Je staat nu voor de enige entree in de wijk  voor auto’s.
Links, het westen, bestaat uit rode 3-laags woningen. Opdrachtgever: Bouwfonds woningbouw BV. te Hoevelaken en gebouwd door de Aannemer Wilmabouw BV. in 1983.
Rechts staan de witte bungalows. Opdrachtgever: Amstelveste BV. Lelystad en gebouwd door de Aannemer Nevanco Woningbouw BV. in 1983 en 1984. Het zijn in totaal 47 woningen, waarvan 23 premie-A en 24 premie-B. De bewoners hebben een bewonersgroep opgericht, “De Uithoek” genaamd.

Langs de gracht tot aan de fietsbrug
De oever van de gracht is bijzonder:  in 2011 is een strook klei langs de beschoeiing afgegraven en vervangen door zand. Daarna is er een zaadmengsel dat hoort bij een natte duinvallei in verwerkt. Langs de gracht stonden aanvankelijk populieren/wilgen? Deze bomen zijn gerooid in 1998. Nu staan er voornamelijk essen langs de gracht.

Bij de brug zie je Wils rozenborder. Oorspronkelijke stonden hier rode rozen, maar die zijn de loop der jaren verwaarloosd. Na het groot onderhoud verzocht Wil om de rozenborder in zijn oude staat terug te brengen. Aangevuld met nieuwe rozen is dat in 2012 gebeurd. In 2013 zijn twee rozenpiramides geplaatst, gemaakt door Willem.

Foto 28A Wil's Rozenborder

Willems Rozenborder

De oorspronkelijke houten brug uit 1982 is in de eerste maanden van 2013 vervangen door een nieuwe stalen brug. Onder de oude brug nestelden jaarlijks boerenzwaluwen. Er zijn onder de nieuwe brug weer nestkasten aangebracht.

Linksaf , een stukje fietspad volgen
Vanaf 2012 brengt rond de kerstdagen de boom (links) van Corienne en Bart licht in de duisternis.

Het grote veld rond, met de klok mee:

Boomgaard: Ideehouder Johanna. Gerealiseerd in het voorjaar van 2012.
Voor meer info scan de QR-code tegel

Jeu de Boulesbaan: Ideehouder kees. Gerealiseerd in het voorjaar en de zomer van 2012.
Voor meer info scan de QR-code tegel

Hoeksteen: Ideehouder Wouter. Gerealiseerd in april 2013.
Voor meer info info scan de QR-code tegel

3 gerenoveerde borders, de meest westelijke border tegenover no 50 is in 2012 gerenoveerd. De meest noordelijke tegen over no 121 in 2013 en de grote middenborder in 2014.

De natuurlijke speelbomen: Deze zijn daar in het voorjaar van 2012 neergelegd.
Voor meer info scan de QR-code tegel

Woongroep: Thijs Gerritsen is de bedenker van deze woonvorm. Als architect heeft hij zijn idee ook kunnen uitwerken en realiseren. Jarenlang was de woongroep een wijkje op zich. Met verschillende beelden over en weer. Dikkie man en Dikkie vrouw kenden een grote bekendheid.  Thijs Gerritsen heeft tot 2000 in het complex gewoond. Voor meer info: Klik hier.

Vogelbos in en door
Voor meer info scan de QR-code tegel voor het welkomstbord

In 2005 is er op initiatief van Anneke W. en later in 2007 onder begeleiding van Landschapsbeheer Flevoland gestart met de omvorming en het beheer van het Vogelbos met vele enthousiaste vrijwilligers.

Foto 37 Insectenhotel

Insectenhotel

Insectenhotel
Met zo’n kleine 20 vrijwilligers die het Vogelbosje onderhouden en wandelpaden aanleggen is zelfs een insectenhotel gebouwd, met stenen en diverse maten stammetjes waarin gaatjes zijn geboord voor de insecten. Ook vogelnestgelegenheid en vleermuisruimten zijn aangebracht en onderaan, in de grond, is een ruimte gemaakt voor de egel (zie het gat rechts beneden). Het uitdunnen van bomen is af en toe nodig en van de afgezaagde takken maken wij takkenrillen. De stammen gebruiken we o.a. om de paden mee af te bakenen. Er worden ook regelmatig nieuwe struiken of boompjes geplant voor de diversiteit.

Nestkasten
Ook zijn er diverse nestkastjes zelf gemaakt en opgehangen voor meerdere soorten vogels. Er hangen zelfs een paar vleermuiskasten. Enkele oude kale bomen hebben we laten staan voor de spechten, die daarin kunnen nestelen.

Bos uit, rechtsaf en tussen no 95 en 96 het fietspad volgen
Als je het bos uitloopt zie je hier enkele van de vrije sector woningen van de wijk. Deze woningen zijn gebouwd tussen 1984 tot 1986. 50 meter verderop sta je voor een keuze: Je kunt door rechtdoor te lopen en met hulp van de QR code “Algemene beschrijving rode route” uit de folder een ronde door de Velden maken, of gebruikmaken van een ‘short cut’ naar het beginpunt. Wil je de route korter maken dan:

Voor de kwelsloot linksaf het graspad af lopen
Langs de kwelsloot wordt jaarlijks gevochten; een gevecht dat al meer dan tien jaar gaande is. Het gaat om de strijd tegen de reuzenberenklauw. Op twee plaatsen is de kwelsloot verbreed in 2012. Een verbreding ligt achter het blauwe huis. Er zijn wilgenstaken in de grond rond de verbreding gestoken, opdat daar op termijn knotwilgen gaan groeien.

De kwelsloot zoals boven omschreven  gold tot 2016 want er was een plan om de vorm van de sloot te veranderen,meer te meanderen en met leuke wandelpaden aan beide zijden te voorzien en ander aanplant. Dit geheel is door vrijwilligers van de Hoekwierde en de Velden tot uitvoer gebracht.  Voor verdere informatie kan je terecht op het infopaneel aan het Dunloppad plus een QR-code van de hele ontwikkeling van de kwelbeek zoals het vanaf heden genoemd wordt.

Snijden van de berenklauw

Snijden van de berenklauw

Aan het eind van de kwelbeek bij het eerste rood/blauwe paaltje linksaf het bos in
Je passeert het beachvolleyveld. In de jaren 80 was dit een speelplek voor de kinderen uit de buurt: Klein Jeugdland. Veel hutten zijn toen gebouwd en weer afgebroken. Het huidige veld  is ruim 20 jaar geleden aangelegd. Jarenlang was dit een van de weinige beschutte openlucht beach voorzieningen in Nederland. De toenmalige Nederlandse top trainde hier. Nu wordt er in de zomermaanden op 3 avonden in de week plezier gemaakt met het beachvolleyspelletje.

Foto 38B

Nu verder de rode paaltjes volgen tot je aan het fietspad komt en bij dit fietspad, linksaf naar het bankje. Dat is tevens het eindpunt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  1. Hans

    Per toeval ben ik hier gaan lopen, ik wist niet van het bestaan van de wandelpaden en het was heel leuk. De wandelroute werd dus langer want het plan was om door de Velden te lopen (groene gebied) maar eigenlijk was het hier (blauwe pad) nog het leukst.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Thema door Anders Norén