www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

DRAINAGE HOEKWIERDE

Drainagecommissie HOEKWIERDE 1 t/m 50

Voorzitter, Secretariaat en penningmeester: Ingrid van den Berg, Hoekwierde 25, ingridvdberg5@gmail.com

Beste buurtgenoot,

Het is alweer tijden geleden dat u voor het laatst een verslag van de drainagecommissie hebt ontvangen. In die tijd zijn er ongetwijfeld nieuwe bewoners op de Hoekwierde komen wonen. Om die reden beginnen we dit verslag met een stukje historie.

In uw akte van overdracht m.b.t. uw woning, is een erfdienstbaarheid opgenomen, “zijnde een zakelijke last ten behoeve van en ten laste van de onderhavige percelen over en weer” hetgeen ondermeer inhoudt:

 1. het dulden van een gemeenschappelijk drainagesysteem;
 2. de erfdienstbaarheid geeft het recht om de percelen te betreden voor onderhoud en vernieuwing aan het drainagesysteem;
 3. alle kosten van het onderhoud en vernieuwing van het systeem worden gedragen door de eigenaren die van het systeem profiteren, voor gelijke delen.

De in mei 1985 opgerichte drainagecommissie draagt zorg voor het innen van de bijdragen, voor het uit laten voeren van onderhoud en reparaties en het voldoen van de daaruit voortkomende kosten.

Waar ligt de drainage en wat is het nut ervan?

De drainage ligt in een blokvorm om de woningen heen.

 Aan de zijde van de achtertuin en bij de hoekwoningen aan de zijkant van het huis, loopt de drainage ca. 1.40 mtr uit de gevel.  Aan de voorzijde van de woning ligt de drain onder de gemeentebestrating vlak langs de schuurtjes, behalve bij de woningen 45 t/m 50 en 1 t/m 5, daar loopt de drain in de voortuin ca. 1.40 mtr uit de gevel. De drain die onderdeel van onze blokdrainage uitmaakt maar zich op gemeentegrond bevindt, gebruiken wij in sommige gevallen wel ten behoeve van de doorspuiting maar is de verantwoordelijkheid voor de gemeente als het gaat om doorspuiten, reparaties en vervanging.

De zwarte lijn geeft aan hoe de drainage rond de woningen loopt.

De drainage is noodzakelijk omdat onze woningen dicht achter de dijk zijn gebouwd. Behalve het regenwater wat op de onverharde grond rond de woningen neervalt, hebben wij hier ook te maken met het zgn. kwelwater. Deze twee factoren maken dat het grondwaterpeil achter een dijk hoger is dan ergens anders in de polder.

Om te voorkomen dat de kruipruimten vochtig worden en er schimmel op buiten- en binnenmuren kan ontstaan (zoals in de wijk de Zandwierde het geval is geweest) is er tijdens de bouw van dit project gekozen voor een extra drainage systeem.

Buiten ons eigen systeem, ligt er om de 15 meter een drain in de openbare grond, deze is eigendom van de gemeente. Het drainage systeem is niet overbodig en zal ook nooit overbodig worden.

Wat heeft de commissie de afgelopen jaren gedaan?

 • In 1985 is de eerste bijdrage geïnd t.w. fl. 50,00
 • In 1988 is de tweede bijdrage geïnd t.w. fl. 25,00
 • In 1995 is de derde bijdrage geïnd t.w. fl. 25,00
 • In 2005 is de vierde bijdrage geïnd t.w. €  20,00
 • In 2011 is de vijfde bijdrage geïnd t.w. €  35,00

Bijdrage bewoners van mei 1984 t/m juli 2017 € 155,00 (komt neer op € 4,70 per jaar)

Het drainage systeem is opgeleverd in 1984. Van 1985 t/m 1989 is het drainagesysteem jaarlijks doorgespoten. Vanaf 1989 is in overleg met de Fa. Knipscheer besloten het systeem één maal per 2 jaar door te spuiten.

 • 1991 doorgespoten; verstoppingen gerepareerd t.h.v. de percelen 19 en 28.
 • 1992 doorgespoten, na reparaties is doorspuiten noodzakelijk.
 • 1994 doorgespoten. Verstoppingen geconstateerd t.h.v. perceel 45; 27 t/m 17 en 19 t/m 17. Reparaties uitgevoerd door de Fa. Knipscheer.
 • 1995 doorgespoten i.v.m. verhelpen reparaties.
 • 1996 doorgespoten; verstopping geconstateerd. Gemeente Almere aansprakelijk gesteld voor deze schade aangezien de door hen geplante bomen de oorzaak waren van de verstopping. Gemeente heeft de aansprakelijkheid erkend en de rekening betaald.
 • 1998 doorgespoten
 • 2000 doorgespoten
 • 2002 doorgespoten door de Fa. Oranjewoud.
 • 2004 doorgespoten door de Fa. Doornwaard; verstopping t.h.v. perceel 27 t/m 30 geconstateerd, die nog via een andere drainageput (van 2 kanten doorgespoten) kon worden. Reparatie dus uitgesteld.
 • 2006 doorgespoten door de Fa. Zegwaard, geen nieuwe verstoppingen geconstateerd.
 • 2009 doorgespoten door de Fa. Knipscheer, meerdere verstoppingen geconstateerd. Alle verstoppingen laten repareren i.v.m. de ophanden zijnde renovatie, zodat wij met zekerheid kunnen zeggen dat bij de start van de renovatie ons systeem in 100% goede staat verkeert.

(De verdwenen drain door de aanbouwen van de hoekwoningen nr. 41 en 42 wordt niet meegenomen in de reparaties, dit heeft geen consequenties voor het grondwaterniveau omdat omliggend voldoende doorgespoten kan worden. Mocht de behoefte tot het leggen van een nieuwe drain er wel zijn dan is dit een actie die de bewoners van deze betreffende percelen zelf moeten oplossen en ook zelf moeten bekostigen omdat de oorzaak bij de aanbouwen ligt).

 • 2011 Knipscheer heeft opdracht gekregen de doorspuiting te verrichten en in kaart te brengen of de renovatiewerkzaamheden schade aan ons systeem hebben toegebracht.
 • 2011 t/m 2014 Langdurig proces rond de aansprakelijkheid van de Gemeente Almere om de door hen veroorzaakte knelpunten op te lossen, om die reden geen doorspuiting kunnen uitvoeren.
 • 2015 Gemeente Almere heeft na het verhelpen van de problemen de drainage kosteloos doorgespoten.
 • 2017  doorgespoten door de Fa. Knipscheer.

Met vriendelijke groet,

Ingrid van den Berg

Financieel overzicht drainagesysteem Hoekwierde 1 t/m 50

Onderstaand vindt u de informatie in pdf-formaat.

Nieuwsbrief drainage 5 juli 2017

Fin-verslag drainage 05-07-2017 (xlsx)

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Thema door Anders Norén