www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

Algemeen

QR-code over paddenstoelen. Rode wandeling. Aan dit thema wordt nog gewerkt.

Thema paddenstoelen. Rode wandelroute.

Duur zonder onderbrekingen: 90 minuten, afstand + 5 km. Volg de rode houten paaltjes met pijl en soms aangegeven op lantaarnpalen of verkeersbord palen.

Inleiding.

Voor dat we starten met de wandeling eerst nog een oud prentje uit het archief van Paul.In den beginne van 1983 waren de bossen om de Hoekwierde nog niet zo volgroeid. Prachtig om te zien hoe het windbos er in 1983 erbij lag. In het zandbos zie je alleen de schietwilgen. De boom die het dichtste bij de huizen staat (waar Ton nu woont) is nu de stobbe van de oudste dikste wilgenboom. De rest is riet. Nog geen kwelsloot etc. De Velden was er nog niet en de rëeen kwamen nog voor je deur.Het grote grasveld was nog kaal.

Foto 1B

Start is bij het bankje.

Foto 1

Nu ook met QR code te bereiken om onderweg tijdens de wandeling de hele beschrijving bij je te hebben.

Foto 1C

Foto 1A

 

IMG_6287bord10mei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de rug naar het bos zie je rechts de plek waar niet gebouwd mag worden. 

Foto 2

Dit is een bijzonder natuurgebied. Links zie je het vlinder/orchideeën veld.

Foto 3

Door de bijzondere leefomstandigheden heb je hier het jaar rond een grote verscheidenheid aan bijzondere planten en dieren.In de schiet wilg naast het bankje was in 2010 een valkenkist opgehangen. Deze kist was nog niet ontdekt door de valk terwijl het uitzicht daar nog mooier is dan vanaf het bankje. Nu was de kist toch aan vervanging toe en heeft Willem samen met de stagiaire Jeffrey in februari 2015 een nieuwe Valkenkist gemaakt. Deze is opgehangen tegenover het bankje “in het bosje waar niet gebouwd mag worden”. En er zijn muizen genoeg hier in de buurt.Op de foto zie je Willem in actie.

De nieuwe Valkenkist.

De nieuwe Valkenkist.

Omkeren en een stukje fietspad af.

In de wilg naast het bankje is in 2011 een valkenkist aangebracht. Een valk heeft er, nog niet gebroed. Wel zijn er duiven geconstateerd.Rechts ( oostelijke deel) heb je het kleibos. De ondergrond is klei. Hier zijn de bomen 40 jaar geleden aangeplant door de Rijksdienst IJsselmeerpolders. Er staan populieren, essen, esdoorns, elzen en veel iepen. Die iepen zijn niet aangeplant maar het zaad is komen aanwaaien. Wellicht vanuit het Gooi. In 2009 zijn vrijwilligers gestart met het verrijken van dit bos door het creëren van een open plek , aanplant van andere boomsoorten en de aanleg van een paden en takkenril structuur.

Links , het westelijke deel, groeit het zandbos. De ondergrond is ( opgespoten)zand. Dit bos is deels op natuurlijke wijze ontstaan. Met name het deel waar je nu staat is volstrekt natuurlijk en bestaat voornamelijk uit schietwilgen. Schietwilgen herken je makkelijk aan het lange smalle blad. 35 jaar geleden was dit een rietvlakte met enkele jonge schiet- en grauwe wilgen. Hoekwierde 50 tot 57 keken ,over het riet, direct uit op de dijk. De jeugd in die jaren stak dat riet met regelmaat aan. Enkele keren per jaar vormde de branden een goede oefening voor de brandweer. Aan het eind van het fietspad staat aan de westzijde een Amerikaanse eik. Grote bladeren die prachtig verkleuren in de herfst.

Foto 44

Linksaf ga je tussen twee vlieren het zandbos in.

Foto 4

Foto 4A Schietwilg

Schietwilgblad

Foto.4B Bloeiende vlier

Bloeiende vlier

Je loopt nu door het oerbosje. Tot 2010 lagen hier twee grote heipalen. Een herinnering van een heiproefveld van de Rijksdienst. Eer schijnen hier een groot aantallen betonnen palen in de grond te staan.

Na 10 meter staat rechts achter de ril een oude acacia ofwel robinia.

Foto 5

acacia ofwel robinia

Ooit door een van de eerste bewoners ( Jack of Piet ) aangeplant.

15 meter verder zie je de stobbe van de dikste wilg van het bos. Omtrek 7,5 meter.

Foto 6

Stobbe dikste wilg

Ook in dit deel van het bos tref je veel takkenrillen. Afgezaagde takken en ander organisch materiaal worden in stroken neergelegd. Zo ontstaan leefruimten voor vogels, insecten, zwammen en dieren. Nadat de rillen zijn aangebracht zijn er aantoonbaar meer winterkoningen en egels in het bos.Op diverse plaatsen zijn in dit bos jonge bomen aangeplant . Linde, beuk, eik, tamme kastanje. Deze bomen horen thuis in de eindfase van een bos in ontwikkeling. De natuurlijke opvolging van soorten heet in de ecologie successie. Door onze ingrepen versnellen wij de successie.

Open plek in het zandbos.

Je kunt op het bankje – gemaakt in het voorjaar van 2013 – gaan zitten .

Foto 7

Foto 8

Hier stonden aanvankelijk , tot 2010, enkele wilgen in een bramenstruweel. Achter de rillen staan die er nog steeds. Er zijn hier in 2010 jonge bomen aangeplant die horen bij een duurzaam volwassen bos. De jonge aanplant groeit  vanwege de zand ondergrond bijzonder langzaam.  Op de open plek is een kruidenmengsel gezaaid . In het voorjaar is hier een zee van vergeetmanietjes. Daarna groeien er de koekoeksbloem en silenen en tot slot, peen, agrimonie en Koninginnekruid. Een keer per jaar wordt er gemaaid en wordt het gewas op de rillen aangebracht. Er staat ook veel zevenblad. Die is er ooit gekomen nadat een buurman een met zevenblad vervuild stekje in de tuin had geplant.

Foto 46

vergeetmanietjes

Foto 47

koekoeksbloem en silenen

Foto 48

peen

Foto 49

agrimonie

Foto 50

koninginnekruid

Over de open plek het bos weer in.

Het pad kronkelt door voornamelijk laag struweel. Het betreft hier het jongste stukje bos. Het grootste deel van de aanplant stamt uit 1998. Die aanplant is er gekomen door een ingreep van de bewoners. Op een ochtend hoorde Paul de kettingzaag. Een aannemer was begonnen met het vellen van alle opslag. Dit was in strijd met de afspraken die bewoners gemaakt hadden met de gemeente. De aannemer had opdracht gekregen om alles te vellen op een paar grote solitaire wilgen na. Je kunt zien dat in deze hoek van het bos nog drie grote wilgen staan. De gemeente had als gewenst beeld enkele solitaire bomen en daaronder een kruidenlaag. Een situatie die ook in het Krachtveld gerealiseerd is. Wij hadden daarentegen afgesproken om het gesloten bos te behouden. Paul heeft het werk stilgelegd en Jack heeft in het stadhuis de juiste mensen op de afspraak gewezen. De zagers zijn verdwenen en later zijn struweel planten geplant zoals kornoelje, kardinaalsmuts, meidoorn. Er zijn enkele berken uit de Velden ingeplant en er zijn essen en eiken geplant. In de winter van 2012/2013 zijn duizenden bolletjes geplant, waaronder de bosanemoon.

Je volgt de rand van het bos en loopt ter hoogte van het begin van de kwelsloot het bos uit.

Bij de kwelsloot.

Rechts zie je het resterende deel van de kwelsloot.

Foto 11

Oorspronkelijk was de kwelsloot 100 meter langer. De sloot is in 1987 gegraven vanwege de omvattende overlast door het hoge grondwater. In die beginjaren dronken hier dagelijks de reeën en had de ijsvogel hier een nestholte in de oever.Tot aan het Kromslootpark lag hier tot 1998 een prachtig natuurgebied. Tegen de dijk lag een zanddepot waar een enorme kolonie oeverzwaluwen huisde. Na de bouw van de Velden ontstond het huidige beeld tot 2016.

Foto 45

kwelwateroverlast

De groene verbinding haaks op de kwelsloot verbind het windbos met het Kromslootpark en het beginbos.

Foto 12

Dat is een belangrijke ecologische zone. Daardoor is het mogelijk dat jaarlijks de windbosree haar jong in het windbos werpt.

De kwelsloot zoals boven omschreven  gold tot 2016 want er was een plan om de vorm van de sloot te veranderen,meer te meanderen en met leuke wandelpaden aan beide zijden te voorzien en ander aanplant. Dit geheel is door vrijwilligers van de Hoekwierde en de Velden tot uitvoer gebracht.  Voor verdere informatie kan je terecht op het infopaneel aan het Dunloppad plus een QR-code van de hele ontwikkeling van de kwelbeek zoals het vanaf heden genoemd wordt.

Het graspad langs het bos volgen.

Foto 13

In het begin loop je langs de westrand van het bos. Op de hoek van het bos staat een grote wilg. Hier ga je het fietspad over en loop je over een graspad tussen enkele solitaire bomen. De eerste boom is een linde. Dit is de Maria linde, geplant in 2012 en genaamd naar de operazangers die hier op de hoek woonde tot 2012.Vervolgens loop je langs een paar abelen die in 1998 zijn geplant. Ook staan hier vier beuken in een vierkant.

Een geschenk van  de aannemerij die hier  de bouw van de Velden hebben gerealiseerd.

Foto 22

Foto 23

Aan het eind van de zomer loop je door een haag van boerenwormkruid. De laatste jaren zie je op dit terreintje in toenemende mate de ratelaar bloeien.

Fietspad oversteken en de plek in waar niet gebouwd mag worden.

Foto 23A Protest 2012

Protest 2012

Foto 23B

Door het oorspronkelijke bouwplan van de Velden stonden hier twee flats gepland. Bewoners uit de Hoekwierde hebben fel geprotesteerd tegen de bouw van de Velden in het algemeen en de bouw van deze flats in het bijzonder. Bij de besluitvorming over de Velden gedurende 1992-1998 is er besloten dat hier niet gebouwd diende te worden. De raad is hier in 2010 op terug gekomen en wilde aanvankelijk hier drie falts en een rij nieuwbouw in het huidige windbos. Na protesten van de bewoners is de bouw woede teruggebracht tot een 8 verdiepingen hoog flatgebouw. Dat gaat ten koste van dit unieke natuurgebiedje. Nat, door de kwel , in de winter en droger in de zomer. Een geweldige orchidee/ratelaar plantengemeenschap en alle planten en dieren die thuis horen bij een wisselde grondwaterstand. De paddenpoel is permanent nat met als bewoners de kikker, libellen en waterjuffers.

Je loopt door de relatief droge hoek van het natuurgebied en je loopt naar het fietspad dat van en op de dijk gaat.

Foto 16

Fietspad oversteken vlinderweide in.

Foto 3

Je loopt nu door een weide die in het voorjaar vol staat met orchideeën. De gewone en de gevlekte rietorchis. Tegen de bosrand bloeit later in het jaar de moeraswespenorchis. In de zomer vliegen hier talloze vlinders en libellen die hier op een grote verscheidenheid aan waardplanten leven en afhankelijk zijn.Veel voorkomend zijn het bruin- en bont zandoogje, distelvlinder, dagpauwoog, atalanta, klein koolwitje en klein geaderd witje, icarus- bruin- en boomblauwtje, hooibeestje,oranjetipje, kleine vos en gehakkelde aurelia. Wat minder in aantal voorkomend de kleine vuurvlinder en in 2013 voor het eerst gesignaleerd de gele- en oranje luzernevlinder. Zie thema wandeling vlinders.

Fietspad oversteken en direct het windbos in.

Je loopt nu door het aangeplante bos. Er staan hier 40 jaar oude populieren , esdoorns en essen. Ook in dit bos dat groeit op klei zijn vanaf 2008 door bewoners paden en rillen aangebracht. Paul organiseerde de zogenaamde windboswerkweekeinden. Zowel op zaterdagochtend als zondagochtend waren groepen van 10 tot 30 bewoners uit de Hoekwierde en Velden bezig met beheerwerkzaamheden.

Grote open plek.

Foto 20

In 2010 zijn hier 4 grote populieren omgehaald. Hierdoor ontstond een open plek die is ingezaaid met hetzelfde zaadmengsel als in het zandbos. Je ziet nu het effect van een voedselrijke ondergrond. De kruiden staan hier zeker twee keer zo hoog als in het zandbos dat een voedselarme ondergrond heeft .Aan de rand van de open plek zijn duurzame bomen geplant door de deelnemers aan de EZH. In september worden de kruiden gemaaid.Op deze open plek kan je even bijkomen op het bankje.

Alsmaar het bospad volgen.

Dit lange bospad loopt evenwijdig aan de dijk. Links en rechts zijn veel nestkasten opgehangen. Die kasten zijn voor een groot deel gemaakt en opgehangen door kinderen uit de wijk. Willem, Hans en Paul begeleiden die kinderen.

Het parkeerrondje oversteken en weer het bos in.

Het eerste groepje bomen is begroeid met klimop. Een prima schuil en nestgelegenheid voor  vogels.

Aan het eind van het bos linksaf richting de moestuinen.

Foto 24

Je passeert het toegangshek van de moestuinen. Tevens zie je twee zeecontainers die hier in de winter van 2011/2012 geplaatst zijn. In deze containers staat al het gereedschap van de stichting EZH. De stichting is eind 2011 opgericht met als doel het op een zo hoog mogelijk onderhoudsniveau brengen van de omgeving en het behouden van dat onderhoudsniveau. In de containers staan de divers maaiers, brandstof en een hoop klein gereedschap.Halverwege het moestuincomplex passeer je een tuingedeelte waarin tuintjes van 3×3 meter liggen. Dit zijn de kindertuintjes. Kinderen uit de buurt krijgen hier de gelegenheid kennis te maken met het telen van eigen groente, fruit en bloemen.

Aan het eind van het complex zie je langs de gracht een vissteiger. Deze steiger is in 2012 aangelegd door de Gemeente en in 2013 rolstoel toegankelijk  gemaakt en het zelf gemaakte eendenhotel door onze Willie Wortel Willem.

Foto 25

 

Foto 25A

 

Linksaf richting het kunstwerk.

Foto 26

In de hoek van dit perceel staat het kunstwerk in wording van Anne-Marije.Ontwerp van AM voorjaar 2012. Goedkeuring bewoners i n 2012 en vanaf dat moment in aanleg. Beton elementen, januari 2013- juli 2013. Plaatsing elementen in september 2013. Zie QR-code tegel in de bestrating voor meer informatie.

Overal in de wijk hangen hanging baskets. Gemaakt in de winter van 2012/2013 door Hans en Willem.

Foto 26A

De 60 beugels en de ringbeugels om de bak hebben we zelf gemaakt goed voor 30 Lantaarnpalen verspreid over de hele Hoekwierde.Daar zat aardig wat zaagwerk en laswerk aan.De bakken en bloemen en aarde zijn geleverd door de Firma “Huyskweker” uit Almere Buiten.Alle Hanging Baskets zijn door de bewoners geadopteerd om ze regelmatig water te geven en de uitgebloeide knoppen te verwijderen.

Foto 26B

Voor het groot onderhoud stond tussen de weg en de gracht een bosje. Dat is tijdens het groot onderhoud gerooid. In dit bosje huisden talrijke vogels. In het ontwerp werd door de gemeente bedacht dat het gazon met enkele solitaire bomen diende te komen. Marion , vogelliefhebster, bedacht dat een gedeelte van het gebiedje teruggegeven diende te worden aan de vogels.  Aan haar de eer om het nieuwe bosje aan te leggen en te onderhouden. En daarom draagt het bosje de naam van;” Marions vogelbossie”.

Foto.28.

Marions vogelbossie

Verder lopen langs de gracht tot aan de fiets brug.

De oever van de gracht is bijzonder. In 2011 is een strook klei langs de beschoeiing afgegraven en vervangen door zand . Daarna is er een zaadmengsel behorende bij een natte duinvallei verwerkt.

In de zomer van 2013 was er de uitbundige bloei van heelblaadjes, watermunt, duizendguldenkruid, heemst en diverse soorten ogentroost.

Foto 28B Watermunt

Watermunt

Foto 28C Ogentroost

Ogentroost

Foto 28D Heemst

Heemst

Foto 28E Heelblaadjes

Heelblaadjes

Bij de brug Wil’s rozenborder.

 Oorspronkelijke stonden hier rode rozen. In de loop der jaren verwaarloosd. Na het groot onderhoud verzocht Wil om de rozenborder in oude staat terug te halen. Aangevuld met nieuwe rozen is dat in 2012 gebeurd. In 2013 zijn twee rozen piramides geplaatst. Gemaakt door Willem.

Foto 28A

De piramides van Willem

De oorspronkelijke houten brug uit 1982 is in de eerste maanden van 2013 vervangen door een nieuwe stalen brug.

Foto 27

Onder de oude brug nestelden jaarlijks boerenzwaluwen. Er zijn onder de nieuwe brug nestkasten ondergebracht. Zeker een paartje heeft de weg onder de nieuwe brug gevonden.

Linksaf , een stukje fietspad volgen dan het grote veld rond, met de klok mee.

Als eerste de Boomgaard.Het beplanten van de 1e boom.

Foto 29

Als eerste komt u tegen een heuse boomgaard bestaande uit:twee goudreinette (Malus d.Rode Boskoop SH) en twee zoete kers (Prunus Castor) en twee bewaar handpeer (Pyrus c.charneux) en twee stoofpeer (Pyrus gieser wildeman) en tussen de bomen zijn diverse bessenstruiken geplant tw. Rode bes (Rolan) en Rode bes (Jonkheer van tets) en Witte bes (Witte parel) en Zwarte bes (Titania).Deze bomen en struiken hebben wij als vrijwilligers van de wijk zelf aangelegd en wordt onderhouden.Dit was een wens van maar één bewoner en hoe dit tot stand kwam wordt uitgelegd bij de Jeu de Boulesbaan.De foto suggereerd dat het de 1e boom is die is geplant maar is eigenlijk de 2e boom,want de 1e is door de man voor de kruiwagen geveld door een frisbee die hij weg wilde gooien voor zijn hond.De hond sprong er achteraan en toen brak het bovenste deel van deze boom. Zie QR-code tegel in de bestrating van het fietspad voor meer informatie.

Het ontstaan van de Jeu de boulesbaan.

Foto 30

We hebben een oproep gedaan d.m.v. een nieuwsbrief of er interesse was in een Jeu de Boules baan.Nou daar was wel animo voor.Dus wij weer vrijwilligers van de buurt meteen aan de slag.Eerst het uit laten graven van 35 cm.grond door een kraantje en daarna eerst drainage aangelegd zodat het regenwater snel afgevoerd kan worden.Daarna zelf de houten rand en de verharding van 30 cm.aangebracht die we aangewalst hebben.Daarna kwam er nog twee soorten grind op waarop je speelt en dit moest ook weer aangewalst worden.Het resultaat mag er wezen.Er wordt regelmatig gebruik van gemaakt,zelfs uit andere wijken.We maken er soms wel een Frans tintje aan met franse kaas en wijn.Heel gezellig.Maar ik zij al eerder er was één bewoner die het niet zo zag zitten om er tegenaan te kijken.Waarop wij zeiden maar jij wilde toch een boomgaard.Als we die voor de Jeu de Boules baan plaatsen zodat je tegen de boomgaard aankijkt,lijkt je dat wat?Dat vond ze een goed idee en was tevreden en zo is het gekomen. Zie QR-code tegel in de bestrating van de parkeerplaats voor meer informatie.

Onze eigen steen in de Hoekwierde “De Hoeksteen”.

Foto 30A

 

Foto.31 Met tekst van Wouter Hamel.

Met tekst van Wouter Hamel.

Foto 36

Het zegt al genoeg een steen op een wierde,dat moest het worden.Met behulp van een aannemer die de grond en de steen aangebracht heeft.Daarna hebben wij buurtgenoten de struiken geplant.De Hoeksteen wordt nog gedoopt d.m.v. een tegeltje met de mooie tekst van Wouter medio november 2013. Zie QR-code tegel in de bestrating voor de Hoeksteen voor meer informatie.

3 Borders in ontwikkeling op het grote grasveld.

Foto.32

 

Foto 33

 

Foto 34

Het grote grasveld bestaat ook uit drie grote borders van diverse planten, struiken en bloemen die wij vrijwilligers iedere maand onder handen nemen door te schoffelen,vervangen van planten indien nodig of zo als de foto laat zien dat enkele bewoners zelfs bloemen en vaste planten aanbrengen aan de rand van deze borders.Dat geeft een diversiteit en een vrolijke aanblik.

Klimspeelbomenrek voor de kleine jeugd.

Foto 35...komt spelen!

kom spelen

Ook voor de kleine jeugd moest er nog wat komen rond het grote veld en we dachten, kunnen we niet wat doen met boomstammen die vrijkomen uit het Vogelbosje? Daarmee hebben wij  tussen de drie bestaande bomen een mooi, uitdagend klimspeelbomenrek  gemaakt en gerealiseerd in 2012 en uitgebreid in 2015. Er wordt regelmatig gebruik van gemaakt. Allestammen zijn aan elkaar gemonteerd zodat het veilig is om het te beklimmen. Zelfs de plaatselijke trimgroep komt hier om hun rek en strek oefeningen te doen.      

De trimgroep

De trimgroep

Zie QR-code tegel in de bestrating voor het klimrek voor meer informatie.

We gaan nu linksaf door het Vogelbos en als eerste zie je het insectenhotel.

Zie QR-code tegel in de bestrating voor het welkomsbord  voor meer informatie.

Foto 37

Het in vorm brengen van het Vogelbosje werd geleid door Landschaps Beheer Flevoland en uitgevoerd met vrijwilligers uit de Hoekwierde. De LBF heeft de expertise in huis. De vogelbossers bestaande uit ongeveer 20 bewoners en werkten van 2007 tot 2014 samen met ondersteuning van  Landschapsbeheer Flevoland  hard om dat voor elkaar te krijgen. Vanaf 2014 hebben de vogelbossers het onderhoud zelfstandig ter hand genomen als reden door bezuinigingen bij Landschapsbeheer.Zo hebben wij gekeken naar de soorten bomen en struiken die gepast zijn in dit bosje.Soms is er wat weggehaald en bijgeplant of gezaaid.Zo hebben we een vlinderhoek gemaakt door eerst een mengsel van diverse bloemen te zaaien.Daarnaast op natuurlijke wijze wandelpaden aangelegd.Ook takkenrillen zijn aangelegd waar de vogeltjes zich heerlijk kunnen vinden.En niet te vergeten een heus insectenhotel waar diverse insecten kunnen schuilen of nestelen, nestkastjes voor vogels, slaap gelegenheid voor vleermuizen en onderaan een opening aangebracht waar de egels kunnen slapen.Ook op diverse bomen zijn nestkastjes opgehangen voor bv. Koolmees, pimpelmees en mussen maar de staartmees en spreeuw maken zelf hun nest in de bomen.Ook kasten voor de vleermuis mocht niet ontbreken.We hebben van de te verwijderen bomen de hoofdstam laten staan voor de nestmogelijkheid van de specht,die regelmatig te horen is en de gaten kan je daar duidelijk in zien.Zo zijn er drie van deze spechtenbomen.In het meest westelijke deel van het Vogelbosje zijn veel daslook bollen geplant. Dit levert in het voorjaar een geurig en fleurig geheel op.Daslook is een uiachtige en ruikt naar ui en bieslook.

De daslook hier is uitgegroeid tot grote pollen en bedekt bijna geheel de bodem.

Foto 37A

Vogelbos uit, rechtsaf en tussen no 95 en 96 het fietspad (Dunloppad) volgen tot aan de afvalbak en dan linksaf de grasstrook op.

Deze afvalbak is er op verzoek van bewoner Dick gekomen. Het blijkt een van de meest effectieve bakken in de wijk. Het zwerfvuil hier ter plaatste is aanzienlijk minder geworden.

Hieronder enkele foto’s van het bestrijden van de berenklauw.

Foto 38

Foto 39

Foto 40

Langs de kwelsloot wordt jaarlijks gevochten. Een gevecht dat al een tien jaar gaande is. Het gaat om de strijd tegen de reuze berenklauw. Een import schermbloemige. Een gigant die zo een drie meter hoog kan worden. Een oerplant die nauwelijks te bestrijden is. Overal in het land wordt geprobeerd de opmars te stuiten. In het vroege voorjaar zijn de jonge bladeren nog goed te schoffelen. Maar verlies je de planten even uit het oog dan moet je de strijd aan tegen de metershoge bladeren. Sommigen reageren  hyper allergisch tegen het sap van de plant dat vrijkomt als je stengels doorsnijdt of je huid langs de bladeren strijken. Zware brandwonden kunnen het gevolg zijn. Een belangrijke reden om ze te bestrijden.Jaarlijks proberen wij er voor te zorgen dat de planten niet in bloei komen zodat de verspreiding stopt.

Het groot hoefblad.

Foto 41

Achter het derde huis voorbij het fietspad staan planten die kwa bladformaat veel lijkt op de berenklauw. Dit betreft een echte een bijzondere plant. Het groot hoefblad. Deze plant is hier terecht gekomen omdat de eerste bewoners van het huis deze plant bij de vijver had aangeplant. Achter Lappie met rood/zwarte pet zie je het groot hoefblad.

Kwelsloot in de vroege ochtend met verbreding.

Foto 42

Op twee plaatsen is de kwelsloot verbreed in 2012. Een verbreding ligt achter het blauwe huis. Je ziet de verbreding ter hoogte van Greet en Hester.Er zijn wilgenstaken in de grond rond de verbreding gestoken opdat daar op termijn knotwilgen gaan groeien. De verbreding maakt het mogelijk dat er meer vogels en insecten komen die het hier naar hun zin hebben.

Kwelsloot in de vroege ochtend met berenklauw.

Foto 43 Voorjaar 2013

Voorjaar 2013

Het pad langs de kwelsloot is in het voorjaar van 2013 opgeknapt. Daarvoor was het een pad waar je nauwelijks kon lopen. Vanwege de berenklauw en omdat trekkers die jaarlijks het riet maaiden een enorme schade aanbrachten. Nu wordt het riet handmatig gemaaid en wordt het pad gemaaid door de maaiploeg. Het maaien in het noordelijke deel is al jaren de taak van Frank.

De kwelsloot zoals boven omschreven  gold tot 2016 want er was een plan om de vorm van de sloot te veranderen,meer te meanderen en met leuke wandelpaden aan beide zijden te voorzien en ander aanplant. Dit geheel is door vrijwilligers van de Hoekwierde en de Velden tot uitvoer gebracht.  Voor verdere informatie kan je terecht op het infopaneel aan het Dunloppad plus een QR-code van de hele ontwikkeling van de kwelbeek zoals het vanaf heden genoemd wordt.

Nu het eerst komende paaltje links het bos weer en je passeert het beachvolleyveld.

Foto 38A

Foto van de beachvolleyballers aan het begin van het seizoen en tevens schoonmaakploeg van het volleyveld,april 2012.

Foto 38B

 

Foto 38C

 

In het begin was dit een speelplek voor de kinderen uit de buurt. Klein jeugdland. Vele hutten zijn toen gebouwd en afgebroken. Het huidige veld  is ruim 20 jaar geleden aangelegd. Jaren was dit een van de weinige beschutte openlucht beach voorzieningen in Nederland. De toenmalige Nederlandse top trainde hier. Nu wordt er in de zomermaanden op 3 avonden in de week plezier gemaakt met het beachvolley spelletje.

Nu nog de laatste 7 rode paaltjes volgen door het mooie windbos tot aan het fietspad dan linksaf tot het bankje wat tevens het eindpunt is.

 

Algehele omschrijving en foto’s: Paul Weber
Foto’s en omschrijving paddenstoelen: Marion Lap
Digitale integratie wandelroutes: Hans Lap
 
Wil je meer weten over de planten en dieren die hier leven en groeien dan kun je contact zoeken met Marion, Nicolette, Greet of Paul.

 

 

 

 

Paddenstoelen Vogelbos.

In het Vogelbosje kom je onder andere de volgende vrij algemene paddenstoelen tegen.Grotendeels te zien vanaf mei tot en met februari, waarvan de piek in oktober ligt. Alle op de foto’s voorkomende paddenstoelen groeien op dood hout. Dus al lopend kun je deze paddenstoelen aantreffen op de oude boomstammen die het pad markeren. (foto 51 t/m 60).


Foto.51. Echt Judasoor. Voor meer info: Klik hier          

Foto.51 Echt Judasoor

Foto.52. fluweelpootje. Voor meer info: Klik hier               

Foto.52 fluweelpootje

Foto.53. Gew. glimmerinktzwam. Meer info: Klik hier           

Foto.53 Gew. glimmerinktzwam

Foto.54. Gewoon elfenbankje.Voor meer info: Klik hier           

Foto.54 Gewoon elfenbankje

Foto.55. gewoon meniezwam.Voor meer info: Klik hier             

Foto.55 gewoon meniezwam

Foto.56. Week oorzwammetje. Voor meer info: Klik hier       

Foto.56 Week oorzwammetje

Foto.57. Witte bultzwam. Voor meer info: Klik hier       

Foto.57 Witte bultzwam

Foto.58. Zadelzwam.Voor meer info: Klik hier         

Foto.58 Zadelzwam

Foto.59. gew. elfenbankje. Voor meer info: Klik hier         

Foto.59 gew. elfenbankje

Foto.60. paarse korstzwam. Voor meer info: Klik hier       

Foto.60 paarse korstzwam

 

Als er nieuwe soorten paddenstoelen gevonden worden, zal dit thema worden bijgewerkt.

Foto’s: M. van Eeuwijk

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Thema door Anders Norén