www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

Natuur, Wandelroute

Algemene beschrijving rode wandelroute

Foto 1

De Rode wandelroute

Door Hans en Marion Lap op 13 oktober 2013

Duur zonder onderbrekingen: 90 minuten, afstand + 5 km. Volg de rode houten paaltjes met pijl en soms aangegeven op lantaarnpalen of verkeersbord palen.

Inleiding.

Deze wandeling is uitgezet in 2013. Ze verbindt de meest bijzondere plekjes in de wijk. Wil je meer weten over wat je passeert, dan kun je informatie vinden op www.hoekwierde.nl. Je kunt er voor kiezen het gehele verhaal te lezen en/of te printen, maar de informatie kun je ook ontsluiten per thema. Elk thema heeft een eigen QR code.

 • Vogels

 • Plantenleven

 • Vlinders

 • Paddenstoelen

 • Historie

 • Libellen en Waterjuffers

Deze thema’s zijn te vinden in de folder en op het informatie paneel bij het startpunt.

De wandelroutes zijn bedacht door Hans, Marion, Nicolette en Paul. In 2013 zijn de wandelingen gemarkeerd met paaltjes. In 2014 is er een uitbreiding van de rode route door de Velden gekomen. Folders, panelen en tegels zijn financieel mogelijk gemaakt door het streekfonds Flevoland.

Voor dat we starten met de wandeling eerst nog een oud prentje uit het archief van Paul. Begin 1983 waren de bossen om de Hoekwierde nog niet zo volgroeid. Prachtig om te zien hoe het Windbos er toen bij lag. In het Zandbos zag je alleen de schietwilgen. De boom die het dichtst bij de huizen staat (waar Ton nu woont), is de stobbe van de oudste en dikste wilgenboom. De rest was riet. Er was nog geen kwelsloot, De Velden bestond niet en de reeën kwamen nog voor je deur. Het grote grasveld was toen nog kaal.

Foto 1B

Begin 1983

Start is bij het bankje

Foto 1

nu ook met QR code te bereiken om onderweg tijdens de wandeling de hele beschrijving bij je te hebben

Foto 1C

IMG_6287bord10mei

Foto 1A

Met de rug naar het bos zie je rechts de plek waar niet gebouwd mag worden, dat is een bijzonder natuurgebied.

Foto 2

Links zie je het vlinder/orchideeën veld.

Foto 3

 Door de bijzondere leefomstandigheden heb je hier het jaar rond een grote verscheidenheid aan bijzondere planten en dieren. In de schietwilg naast het bankje, was in 2010 een valkenkist opgehangen. Deze kist was nog niet ontdekt door de valk, terwijl het uitzicht daar nog mooier is dan vanaf het bankje.

De nieuwe Valkenkist.

Willem in actie: de nieuwe valkenkist

Nu was de kist toch aan vervanging toe en heeft Willem, samen met de stagiaire Jeffrey, in februari 2015 een nieuwe valkenkist gemaakt. Deze is opgehangen tegenover het bankje in ‘het bosje waar niet gebouwd mag worden’. Er zijn muizen genoeg hier in de buurt.

Omkeren en een stukje fietspad af

In de wilg naast het bankje is in 2011 een valkenkist aangebracht. Een valk heeft er nog niet gebroed. Wel zijn er duiven geconstateerd. Rechts, heb je het oosterlijke deel, het kleibos. De ondergrond is klei. Hier zijn de bomen 40 jaar geleden aangeplant door de Rijksdienst IJsselmeerpolders. Er staan populieren, essen, esdoorns, elzen en veel iepen. Die iepen zijn niet geplant maar het zaad is komen aanwaaien, wellicht vanuit het Gooi. In 2009 zijn vrijwilligers gestart met het verrijken van dit bos, door het creëren van een open plek en de aanleg van paden en een takkenril-structuur.

Links, het westelijke deel, groeit het Zandbos. De ondergrond is (opgespoten) zand. Dit bos is deels op natuurlijke wijze ontstaan. Met name het deel waar je nu staat, is volstrekt natuurlijk en bestaat voornamelijk uit schietwilgen. Schietwilgen herken je makkelijk aan het lange smalle blad. 35 jaar geleden was dit een rietvlakte met enkele jonge schiet- en grauwe wilgen. De toenmalige jeugd stak dat riet met regelmaat aan. Enkele keren per jaar vormden de branden een goede oefening voor de brandweer.

Foto 44

Aan het eind van het fietspad staat aan de westzijde een Amerikaanse eik met grote bladeren die prachtig verkleuren in de herfst.

Linksaf ga je tussen twee vlieren het Zandbos in

Foto 4

Foto 4A Schietwilg

Schietwilg

Foto.4B Bloeiende vlier

Bloeiende Vlier

Je loopt nu door het Oerbosje. Tot 2010 lagen hier twee grote heipalen; een herinnering aan een heiproefveld van de Rijksdienst.

Na 10 meter rechts staat achter de ril een oude acacia ofwel robinia, ooit door een van de eerste bewoners (Jack of Piet) aangeplant.

Foto 5

Robinia

15 meter verder zie je de stobbe van de dikste wilg van het bos. De omtrek is 7,5  meter

Ook in dit deel van het bos tref je veel takkenrillen. Afgezaagde takken en ander organisch materiaal worden in stroken neergelegd. Zo ontstaan leefruimten voor vogels, insecten, zwammen en dieren. Nadat de rillen zijn aangebracht zijn er aantoonbaar meer winterkoningen en egels in het bos. Op diverse plaatsen zijn in dit bos jonge bomen aangeplant: Linde, beuk, eik, tamme kastanje. Deze bomen horen thuis in de eindfase van een bos in ontwikkeling. De natuurlijke opvolging van soorten heet in de ecologie ‘successie’. Door onze ingrepen versnellen wij de successie.

Open plek in het Zandbos

 Je kunt op het bankje gaan zitten

Foto 7

Foto 8

Hier stonden aanvankelijk enkele wilgen in een bramenstruweel. Achter de rillen staan die er nog steeds. Er zijn hier in 2010 jonge bomen aangeplant die horen bij een duurzaam volwassen bos. Eik, beuk, tamme kastanje en linde groeien vanwege de zand ondergrond bijzonder langzaam.  Op de open plek is een kruidenmengsel gezaaid . In het voorjaar een zee van vergeet-mij-nietjes. Daarna groeien er de koekoeksbloem en silenen en tot slot, peen, agrimonie en koninginnekruid. Een keer per jaar wordt er gemaaid en wordt het gewas op de rillen aangebracht. Er staat ook veel zevenblad. Die is er ooit gekomen nadat een buurman een met zevenblad vervuild stekje in de tuin had geplant.

Foto 46

Vergeet-mij-nietjes

Foto 47

Koekoeksbloem en Silene

Foto 48

Peen

Foto 49

Agrimonie

Foto 50

Koninginnekruid

Links over de open plek het bos weer in

Het pad kronkelt door voornamelijk laag struweel. Het betreft hier het jongste stukje bos. Het grootste deel van de aanplant in dit deel van het bos stamt uit 1998. Die aanplant: meidoorn, lijsterbes, kornoelje, kardinaalsmuts en es, is er gekomen door een ingreep van de bewoners. Op een ochtend hoorde Paul een kettingzaag. Een aannemer was begonnen met het vellen van alle opslag. Dit was in strijd met de afspraken die bewoners gemaakt hadden met de gemeente. De aannemer had opdracht gekregen om alles te vellen op een paar grote solitaire wilgen na. Je kunt zien dat in deze hoek van het bos nog drie grote wilgen staan. De gemeente had als gewenst beeld enkele solitaire bomen en daaronder een kruidenlaag; een situatie die ook in het Krachtveld gerealiseerd is. Wij hadden daarentegen afgesproken om het gesloten bos te behouden. Paul heeft het werk stilgelegd en Jack heeft in het stadhuis de juiste mensen op de afspraak gewezen. De zagers zijn verdwenen en later zijn de struweelplanten geplant; zoals kornoelje, kardinaalsmuts, lijsterbes en meidoorn. Er zijn enkele berken uit de Velden in geplant en essen en eiken. In de winter van 2012/2013 zijn duizenden bolletjes in het bos gepoot, waaronder de bosanemoon.

Je passeert Greets open plek. Een plek die de vrijwilligers, die het Windbos onderhouden, in 2012 hebben gemaakt. Het betreft een voor vogels aantrekkelijke plek. Ron heeft een appelboom geschonken die hier op de rand is geplant. In het voorjaar van 2013 is hier een kruidenmengsel gezaaid.

Greet vond het een leuk idee als er een vogelkijkhut zou kunnen komen. Met veel vrijwilligers is met boomstammen een fraaie hut gebouwd met een grasdak en in maart 2016 geopend. Zie onderstaande foto’s.

Het uitgraven.

Het uitgraven.

 

 

 

 

 

 

Het uitzoeken van de juiste stammen.

Het uitzoeken van de juiste stammen.

 

Nu het dak nog.

Nu het dak nog.

 

Deze worden de zitjes.

Deze worden de zitjes.

 

Spreekt voor zich zelf.

Spreekt voor zich zelf.

 

Met een echt grasdak.

Met een echt grasdak.

 

En nu maar genieten van de vogels.

En nu maar genieten van de vogels.

 

Het ie een prachtige hut geworden waar je in alle rust de vogels kunt bekijken.

Je volgt de rand van het bos evenwijdig met de wadi en loopt daarna door ter hoogte van het begin van de kwelsloot het bos uit.

Bij de kwelsloot, Rechts zie je het resterende deel van de kwelsloot

Foto 11

Oorspronkelijk was de kwelsloot 100 meter langer. De sloot is in 1987 gegraven vanwege de overlast door de hoge grondwaterstand, mede veroorzaakt door de kwel die onder de dijk door loopt. In die beginjaren dronken hier dagelijks reeën en had de ijsvogel een nestholte in de oever. Tot aan het Kromslootpark lag hier tot 1998 een prachtig natuurgebied. Na de bouw van de Velden ontstond het huidige beeld.

Foto 45

De groene verbinding haaks op de kwelsloot verbindt het Windbos met het Kromslootpark en het Beginbos.

Foto 12

Dat is een belangrijke ecologische zone. Daardoor is het mogelijk dat jaarlijks de ‘Windbosree’ haar jong in het Windbos werpt.

De kwelsloot zoals boven omschreven  gold tot 2016 want er was een plan om de vorm van de sloot te veranderen,meer te meanderen en met leuke wandelpaden aan beide zijden te voorzien en ander aanplant. Dit geheel is door vrijwilligers van de Hoekwierde en de Velden tot uitvoer gebracht. De foto’s laten zien hoe het één en ander tot ontwikkeling kwam. Voor verdere informatie kan je terecht op het infopaneel aan het Dunloppad plus een QR-code van de hele ontwikkeling van de kwelbeek zoals het vanaf heden genoemd wordt.

Wat een kleimassa zeg.

Wat een kleimassa zeg.

Beeld aan het eind van de eerste dag.

Beeld aan het eind van de eerste dag.

Raamwerk ijsvogelwand.

Raamwerk ijsvogelwand.

Het eerste plantbegin van enkele knotwilgen.

Het eerste plantbegin van enkele knotwilgen.

De vrijwilligers in de weer.

De vrijwilligers in de weer.

Al aardig begroeid en met een echt bruggetje.

Al aardig begroeid en met een echt bruggetje.

Het huidige beeld juli 2016.

Het huidige beeld juli 2016.

Het gebiedje rond de kwelbeek is omgevormd met als doel de natuur en landschapswaarden te vergroten. Daarmee worden de recreatieve en natuur educatieve mogelijkheden in de buurt vergroot en de schade veroorzaakt door het machinaal maaien van het talud en het schouwen sterk verminderd. Tevens wordt het schouwen van de sloot vereenvoudigd. De Kwelbeek is meer gecentreerd in het gebied en op een aantal plekken verbreed. De uitstraling van het gebiedje heeft nu een “groen hart” ofwel “Kromslootpark” karakter gekregen door een doorgaande knotwilg en knot/els strook te realiseren. De aanleg van enkele sleedoorn/elzenbosjes vergroten de aantrekkelijkheid voor vogels.  Tevens zijn er ijsvogelwanden gerealiseerd. Het riet dient om de twee à drie jaar gemaaid te worden. Het schouwen eveneens om de drie jaar.

 

Nu over de brede brug van de wadi, links het graspad langs het bos volgen.

Foto 13

Bos uit over de wadi.

In het begin loop je langs de westrand van het bos. Op de hoek van het bos staat een grote wilg. Hier ga je het fietspad over en loop je over een graspad tussen enkele solitaire bomen. De eerste boom is een linde. Dit is de Marialinde; geplant in 2012 en genoemd naar de operazangers die tot dat jaar hier op de hoek woonde. Vervolgens loop je langs een paar abelen die in 1998 zijn geplant. Ook staan hier vier beuken in een vierkant.

Een geschenk van  de aannemerij die hier  de bouw van de Velden hebben  gerealiseerd

Foto 22

 Foto 23

Aan het eind van de zomer loop je door een haag van boerenwormkruid. De laatste jaren zie je op dit terreintje in toenemende mate de ratelaar bloeien.

Fietspad oversteken en de plek in waar niet gebouwd mag worden.

 Foto.23A Protest 2012

 

 

 

 

Protest 2012

Foto.23B

 

 

 

 

 

Door het oorspronkelijke bouwplan van de Velden stonden hier twee flats gepland. Bewoners uit de Hoekwierde hebben fel geprotesteerd tegen de bouw van de Velden in het algemeen en de bouw van deze flats in het bijzonder. Bij de besluitvorming over de Velden gedurende 1992-1998 is er besloten dat hier niet gebouwd diende te worden. De raad is hier in 2010 op terug gekomen en wilde aanvankelijk hier drie flats en een rij nieuwbouw in het huidige windbos. Na protesten van de bewoners is de bouw woede teruggebracht tot een 8 verdiepingen hoog flatgebouw. Dat gaat ten koste van dit unieke natuurgebiedje. Nat, door de kwel , in de winter en droger in de zomer. Een geweldige orchidee/ratelaar plantengemeenschap en alle planten en dieren die thuis horen bij een wisselde grondwaterstand. De paddenpoel is permanent nat met als bewoners de kikker, libellen en waterjuffers.

Nu in 2018-2020 is dit gebied omgetoverd tot een speelparadijs oftewel genaamd    “De Plek”.  Wil je meer weten over het ontstaan en ontwikkeling van deze plek, er staat langs het fietspad bij de ingang van de speelplek een paneel met een QR-code waarin wordt vermeld met tekst en foto’s over de werkzaamheden.

Aan de andere kant van het fietspad staat ook een paneel bij de kwelwadi met ook een QR-code over het ontstaan van deze wadi.

Je loopt door de relatief droge hoek van het speelgebied en je loopt naar het fietspad dat van en op de dijk gaat

Foto 16

Fietspad oversteken, de vlinder en orchideeën weide in

Foto 3

Je loopt nu door een weide die in het voorjaar vol staat met orchideeën; de gewone en de gevlekte rietorchis. Tegen de bosrand bloeit later in het jaar de moeraswespenorchis. In de zomer vliegen hier talloze vlinders en libellen die hier op een grote verscheidenheid aan waardplanten leven en daarvan afhankelijk zijn. Veel voorkomend zijn bruin en bont zandoogje, distelvlinder, dagpauwoog, atalanta, klein koolwitje, klein geaderd witje, icarus-, bruin- en boomblauwtje, hooibeestje, oranjetipje, kleine vos en gehakkelde aurelia. Wat minder in aantal voorkomend: de kleine vuurvlinder en -in 2013 voor het eerst gesignaleerd- de gele en oranje luzernevlinder.

Fietspad oversteken en direct het Windbos in.

Je loopt nu door het aangeplante bos. Er staan hier 40 jaar oude populieren, esdoorns en essen. Ook in dit bos, dat groeit op klei, zijn vanaf 2008 door bewoners paden en rillen aangebracht. Paul organiseerde de zogenaamde ‘Windboswerkweekeinden’. Zowel op zaterdag- als zondagochtend waren groepen van 10 tot 30 bewoners uit de Hoekwierde en Velden bezig met beheerwerkzaamheden.

Grote open plek

Foto 20

 In 2010 zijn hier 4 grote populieren neergehaald. Hierdoor ontstond een open plek, die is ingezaaid met hetzelfde zaadmengsel als in het Zandbos. Je ziet nu het effect van een voedselrijke ondergrond: de kruiden staan hier zeker twee keer zo hoog als in het Zandbos, dat een voedselarme ondergrond heeft. Aan de rand van de open plek zijn duurzame bomen geplant door de deelnemers aan de EZH. In september worden de kruiden gemaaid. Op deze open plek kan je even bijkomen op het bankje.

Alsmaar het bospad volgen

Dit lange bospad loopt evenwijdig aan de dijk. Links en rechts zijn veel nestkasten opgehangen. Die kasten zijn voor een groot deel gemaakt en opgehangen door kinderen uit de wijk. Willem, Hans en Paul begeleiden die kinderen.

Het parkeerrondje oversteken en weer het bos in

Het eerste groepje bomen is begroeid met klimop. Een prima schuil- en nestgelegenheid voor vogels.

Aan het eind van het bos linksaf richting de moestuinen.

Je passeert het toegangshek van de moestuinen. Tevens zie je twee zeecontainers die hier in de winter van 2011/2012 geplaatst zijn. In deze containers staat al het gereedschap van de stichting EZH. De stichting is eind 2011 opgericht met als doel het op een zo hoog mogelijk onderhoudsniveau brengen van de omgeving en het behouden van dat onderhoudsniveau. In de containers staan de divers maaiers, brandstof en een hoop klein gereedschap. Halverwege het moestuincomplex passeer je een tuingedeelte waarin tuintjes van 3×3 meter liggen. Dit zijn de kindertuintjes. Kinderen uit de buurt krijgen hier de gelegenheid kennis te maken met het telen van eigen groente, fruit en bloemen.

Foto.24

 

 

 

 

 

Aan het eind van het volkstuincomplex zie je langs de gracht een vissteiger. Deze steiger is in 2012 aangelegd door de Gemeente en in 2013 rolstoel toegankelijk gemaakt en zie het zelfgemaakte eendenhotel door onze Willie Wortel Willem.

Foto.25

 

 

 

 

 

Foto.25A

 

 

 

 

 

Linksaf richting het kunstwerk.

In de hoek van dit perceel staat het kunstwerk in wording van Anne-Marije. Ontwerp van AM voorjaar 2012. Goedkeuring bewoners in 2012 en vanaf dat moment in aanleg. Beton elementen maken, januari 2013-juli 2013. Plaatsing elementen in september 2013. Zie QR-code tegel voor de waterbak voor meer informatie.

Foto.26

 

 

 

 

 

Overal in de wijk hangen hanging baskets, gemaakt in de winter van 2012/2013 door Hans en Willem.

Foto.26A

 

 

 

 

 

 

 

De 60 beugels en de ringbeugels om de bakken, goed voor 30 lantaarnpalen verspreid over de hele Hoekwierde, hebben we zelf gemaakt. Daar zat aardig wat zaag-en laswerk aan. De bakken, bloemen en aarde zijn geleverd door de Firma “Huyskweker” uit Almere Buiten. Een aantal  hanging baskets zijn door  bewoners geadopteerd, die zij regelmatig water geven en de uitgebloeide knoppen verwijderen. Daarnaast geven de EZH vrijwilligers met een leuk tankwagentje deze bloembakken iedere woensdag water omdat deze toch snel opdrogen. 

CIMG2117

 

 

 

 

 

SAMSUNG

 

 

 

 

 

Vóór het groot onderhoud stond tussen de weg en de gracht een bosje. Dat is tijdens het groot onderhoud gerooid. In dit bosje huisden talrijke vogels. In het ontwerp, was door de gemeente bedacht, moest een gazon met enkele solitaire bomen komen. Marion, vogelliefhebster, vond dat een gedeelte van het gebiedje teruggegeven moest worden aan de vogels. Aan haar de eer om het nieuwe bosje aan te leggen en te onderhouden. En daarom draagt dit bosje de naam “Marions vogelbossie”.

Foto.28

 

 

 

 

 

Verder lopen langs de gracht tot aan de Kornbrug 

De oever van de gracht is bijzonder. In 2011 is een strook klei langs de beschoeiing afgegraven en vervangen door zand. Daarna is er een zaadmengsel dat hoort bij een natte duinvallei in verwerkt. In de zomer van 2013 was er de uitbundige bloei van heelblaadjes, watermunt, duizendguldenkruid, heemst en diverse soorten ogentroost.

Langs de gracht, Watermunt

 

 

 

 

 

 

 

    Watermunt

Foto 28C Ogentroost

Ogentroost

 Foto 28E Heelblaadjes

Heelblaadjes

Foto 28D Heemst

Heemst

Bij de brug zie je Wils rozenborder. Oorspronkelijke stonden hier rode rozen, maar die zijn de loop der jaren verwaarloosd. Na het groot onderhoud verzocht Wil om de rozenborder in zijn oude staat terug te brengen. Aangevuld met nieuwe rozen is dat in 2012 gebeurd. In 2013 zijn twee rozenpiramides geplaatst, gemaakt door Willem.

Foto.28A

De oorspronkelijke houten brug uit 1982 is in de eerste maanden van 2013 vervangen door een nieuwe stalen brug.

CIMG1072

 

Onder de oude brug nestelden jaarlijks boerenzwaluwen. Onder de nieuwe brug zijn nestkasten aangebracht. Zeker één paartje heeft de weg onder de nieuwe brug gevonden.

DSC05479

Linksaf , een stukje fietspad volgen dan het grote veld rond, met de klok mee

Foto 29

Het planten van de eerste boom

Als eerste komt u een heuse boomgaard tegen: 2 goudrenetten (Malus d.Rode Boskoop SH) en 2 zoete kersen (Prunus Castor), 2 bewaar-handperen (Pyrus c.charneux) en 2 stoofperen (Pyrus gieser wildeman). Tussen de bomen zijn diverse bessenstruiken geplant: Rode bes (Rolan en Jonkheer van Tets), Witte bes (Witte parel) en Zwarte bes (Titania). Deze bomen en struiken hebben wij, als vrijwilligers van de wijk, zelf geplant en onderhouden. Dit was een wens van slechts één bewoner. Hoe dit tot stand kwam wordt uitgelegd bij de Jeu de Boulesbaan. De foto geeft aan dat het de eerste boom is die is geplant, maar is eigenlijk de tweede boom. De eerste is door de man (op de foto vóór de kruiwagen) geveld door een frisbee, die hij weggooide voor zijn hond. De hond sprong er achteraan en brak het bovenste deel van de boom.
Zie QR-code tegel in de bestrating van het fietspad voor meer informatie.

Foto 30

 

 

 

 

 

Het ontstaan van de Jeu-de-boulesbaan

We hebben in een nieuwsbrief gevraagd of er interesse was in een jeu-de-boulesbaan. Nou, daar was wel animo voor. Dus gingen de vrijwilligers van de buurt meteen aan de slag. Eerst lieten we 35 cm grond uitgraven door een kraantje. Daarna hebben we eerst drainage aangelegd, zodat het regenwater snel afgevoerd kan worden. Daarna hebben we de houten rand en de verharding van 30 cm aangebracht en aangewalst. Vervolgens kwamen er nog twee soorten grind op (het speelveld). Ook dat moest worden aangewalst. Het resultaat mag er wezen. Er wordt regelmatig gebruik van de baan gemaakt, zelfs door bewoners uit andere wijken. We geven er soms wel een Frans tintje aan met Franse kaas en wijn; heel gezellig. Maar er was één bewoner die het niet zo zag zitten om hier tegenaan te kijken. Waarop wij zeiden: maar jij wilde toch een boomgaard? Als we die vóór de jeu-de-boulesbaan plaatsen, zodat je tegen de boomgaard aankijkt, lijkt je dat wat? Dat vond ze een goed idee en zo is het gekomen. Zie QR-code tegel in de bestrating van de parkeerplaats voor meer informatie.

Onze eigen steen in de Hoekwierde ‘De Hoeksteen’

Foto 30A

Foto.31 Met tekst van Wouter Hamel.

Met tekst van Wouter Hamel

Foto 36

Het zegt al genoeg: een steen op een wierde; dat moest het worden. Met behulp van een aannemer, die de grond en de steen aangebracht heeft. Daarna hebben wij buurtgenoten de struiken geplant. De Hoeksteen wordt nog gedoopt door een tegeltje met de mooie tekst van Wouter Hamel, medio november 2013. Zie QR-code tegel in de bestrating voor de Hoeksteen voor meer informatie.

3 Borders in ontwikkeling op het grote grasveld

Foto.32

Foto 33

Foto 34

 

Het grote grasveld bestaat ook uit drie grote borders van diverse planten, struiken en bloemen die vrijwilligers iedere maand onder handen nemen. We schoffelen en vervangen planten indien nodig. Enkele bewoners (zie foto) brengen zelfs bloemen en vaste planten aan in de rand van de borders. Dat geeft diversiteit en een vrolijke aanblik.

Klimspeelbomenrek voor de kleine jeugd

Foto 35...komt spelen!

Kom spelen!

Ook voor de kleine jeugd moest er nog wat komen rond het grote veld. We dachten: kunnen we niet wat doen met de boomstammen die vrijkomen uit het Vogelbosje? Daarmee hebben wij  tussen de drie bestaande bomen een mooi, uitdagend klimspeelbomenrek gemaakt, dat werd gerealiseerd in 2012. Alle stammen zijn aan elkaar gemonteerd zodat het veilig is om het te beklimmen. Er wordt regelmatig gebruik van gemaakt. Zelfs de plaatselijke trimgroep doet hier zijn warming up en cooling down. Zie QR-code tegel in de bestrating voor het klimrek voor meer informatie.

Afbeelding 002

 

 

 

 

 

We gaan nu linksaf door het Vogelbos en als eerste zie je het insectenhotel

Zie QR-code tegel in de bestrating voor het welkomsbord  voor meer informatie.

Foto 37

Het in vorm brengen van het Vogelbosje werd geleid door Landschapsbeheer Flevoland en uitgevoerd met vrijwilligers uit de Hoekwierde. De LBF heeft de expertise in huis. De vogelbossers bestaande uit ongeveer 20 bewoners en werkten van 2007 tot 2014 samen met ondersteuning van  Landschapsbeheer Flevoland  hard om dat voor elkaar te krijgen. Vanaf 2014 hebben de vogelbossers het onderhoud zelfstandig ter hand genomen als reden door bezuinigingen bij Landschapsbeheer.Zo hebben wij gekeken naar welke soorten bomen en struiken gepast zijn in dit bosje. Soms is er wat weggehaald, soms bijgeplant of gezaaid. Zo hebben we een vlinderhoek gemaakt door een mengsel van diverse bloemen te zaaien. Daarnaast zijn op natuurlijke wijze wandelpaden aangelegd. Ook takkenrillen zijn gemaakt, waar de vogeltjes heerlijk kunnen schuilen. En niet te vergeten: een heus insectenhotel waar diverse insecten kunnen schuilen of nestelen, nestkastjes voor vogels, slaapgelegenheid voor vleermuizen. Er is onderaan een opening aangebracht waar de egels kunnen slapen. Ook op diverse bomen zijn nestkastjes opgehangen voor bv. koolmees, pimpelmees en mussen. Staartmees en spreeuw maken zelf hun nest in de bomen. Ook kasten voor de vleermuis mocht niet ontbreken. We hebben van de te verwijderen bomen de hoofdstam laten staan als nestmogelijkheid van de specht, die regelmatig te horen is. De gaten kan je daar duidelijk in zien. Zo zijn er drie van deze spechtenbomen. In het meest westelijke deel van het Vogelbosje zijn veel daslookbollen geplant. Dit levert in het voorjaar een geurig en fleurig geheel op. Daslook is een uiachtige en ruikt naar ui en bieslook.

De daslook hier is uitgegroeid tot grote pollen en bedekt bijna geheel de bodem.

Foto 37A

Vogelbos uit, rechtsaf en tussen no 95 en 96 het fietspad (Dunloppad) volgen tot aan de kwelbeek.

Op het hoekje staat een afvalbak. Die is er op verzoek van bewoner Dick gekomen. Het blijkt een van de meest effectieve bakken in de wijk. Het zwerfvuil hier ter plaatste is aanzienlijk minder geworden.

Mocht u de route toch te lang vinden, dan kunt u deze met de helft bekorten door linksaf te gaan. Loop langs de kwelbeek over de vlonder tot u het eerste paaltje tegenkomt en dan linksaf het bosje weer in. Zie routekaartje bij punt A.

Hieronder enkele foto’s van het bestrijden van de berenklauw.

Foto 38

Foto 39

Foto 40

Langs de kwelbeek wordt jaarlijks gevochten; een gevecht dat al tien jaar gaande is. Het gaat om de strijd tegen de reuzenberenklauw, een import schermbloemige. Een gigant die zo een drie meter hoog kan worden. Een oerplant die nauwelijks te bestrijden is. Overal in het land wordt geprobeerd de opmars te stuiten. In het vroege voorjaar zijn de jonge bladeren nog goed te schoffelen. Maar verlies je de planten even uit het oog, dan moet je de strijd aan met de metershoge bladeren. Sommigen reageren hyper allergisch op het sap van de plant, dat vrijkomt als je stengels doorsnijdt of je huid langs de bladeren strijkt. Zware brandwonden kunnen het gevolg zijn. Een belangrijke reden om ze te bestrijden. Jaarlijks proberen wij er voor te zorgen dat de planten niet in bloei komen zodat de verspreiding stopt.

Het groot hoefblad

Foto 41

Achter het derde huis voorbij het fietspad staan planten die qua bladformaat veel lijken op de berenklauw. Dit is een bijzondere plant: het groot hoefblad. Deze plant is hier terechtgekomen, doordat de eerste bewoners van het huis deze plant bij de vijver hadden staan. Achter Lappie (met rood/zwarte pet) zie je het groot hoefblad.

Foto 42

Kwelbeek in de vroege ochtend met verbreding

Op twee plaatsen is de kwelbeek verbreed in 2012. Een verbreding ligt achter het blauwe huis. Je ziet de verbreding ter hoogte van Greet en Hester. Er zijn wilgenstaken in de grond gestoken, zodat daar op termijn knotwilgen gaan groeien. De verbreding maakt het mogelijk dat er meer vogels en insecten komen die het hier naar hun zin hebben.

 

Foto 43 Voorjaar 2013

Kwelbeek in de vroege ochtend met berenklauw, voorjaar 2013

Het pad langs de kwelbeek is in het voorjaar van 2013 opgeknapt. Daarvóór was het een pad waar je nauwelijks kon lopen, vanwege de berenklauw en doordat trekkers, die jaarlijks het riet maaiden, enorme schade aanbrachten. Nu wordt het riet handmatig gemaaid en wordt het pad gemaaid door de maaiploeg. Het maaien in het noordelijke deel is al jaren de taak van Frank.

De kwelbeek zoals boven omschreven  gold tot 2016 want er was een plan om de vorm van de sloot te veranderen, meer te meanderen en met leuke wandelpaden aan beide zijden te voorzien en ander aanplant. Dit geheel is door vrijwilligers van de Hoekwierde en de Velden tot uitvoer gebracht.  Voor verdere informatie kan je terecht op het infopaneel aan het Dunloppad plus een QR-code van de hele ontwikkeling van de kwelbeek zoals het vanaf heden genoemd wordt.

Wil je de route toch geheel afmaken loop je weer even terug naar het Dunloppad. 

Dan ga je links af en 10 meter verder bij het paaltje ga je rechts af over het zand/graspad (zie foto) langs de kwelbeek – met zijn mooie begroeiing en een ijsvogelwand- ongeveer 150 meter tot een T-splitsing. Rechts zie je een heuse huiszwaluwentil  met nestjes geheel gemaakt door vrijwilligers uit de wijk de Hoekwierde. Aan de voet van de Til ligt een tegel met een QR-code waar je alles kunt lezen hoe deze ontstaan en gerealiseerd is.

Bij het rode paaltje het zandpad op.

Bij het rode paaltje het zandpad op.

 

 

 

 

 

 

De huiszwaluwentil

De huiszwaluwentil

 

Nu loop je weer terug naar de T-splitsing  (volg de paaltjes) en ga je recht door over het fietspad op het mooie rode voetpad -aangelegd nav. de  bouw van de nieuwe wijk De Laren-door het bosje ongeveer 150 meter en dan links het fietspad op ongeveer 150 meter tot het volgende fietspad en dan rechts af.

Je loopt nu +/- 200 meter het fietspad verder af, de wijk De Velden in en dan rechtsaf de Meerveldstraat in. Dan +/- 100 meter verder links het Kronkelveldbosje in, waar een informatiebord staat over het ontstaan van dit bosje.

Hieronder wordt door Paul Roelofs -initiatiefnemer en vrijwilliger- beschreven, wat er zoal te zien en te beleven is in het Kronkelveld.

Kronkelveld is oorspronkelijk een oud bomendepot van de gemeente, dat gebruikt werd voor de opslag van bomen die verplaatst werden tijdens de bouw van de Velden. Een deel is teruggeplaatst in de wijk, een ander deel is blijven staan.

In 2003 is door bewoners, samen met Landschapsbeheer Flevoland en de Gemeente Almere, dit oude depot aangepakt om hier op milieuvriendelijke wijze een stukje natuur in stand te houden voor de buurt. Het zou in eerste instantie onderdeel uitmaken van een groene zone vanaf Beginbos in de richting van de Wierden. De gemeente heeft uiteindelijk anders besloten. Sinds 2003 wordt regelmatig door een groep vrijwilligers werk verzet en natuurlijk beheer en onderhoud gepleegd. Hierbij moet gedacht worden aan o.a. het maaien met de zeis ter bevordering van de verschillende plantensoorten. Dit brengt de vrijwilligers, bewoners van de Velden, dichter tot elkaar en levert betrokkenheid in de wijk op. Bij het tot stand komen van het Kronkelveld werd onderstaand informatiebord geschonken door Landschapsbeheer Flevoland.

Foto 98. Informatiebord

Informatiebord

De poel, die in 2009 door de gemeente voor ons is gegraven, wordt elk najaar schoongemaakt. Een activiteit die het waterleven in de poel zal bevorderen. De padden en kikkers hebben inmiddels, vanuit het overwinteringsgebied via de gevaarlijke Havendreef, de poel van Kronkelveld kunnen vinden. Een mooie plek om voor nakomelingen te zorgen. Maar het gevaar ligt steeds weer op de loer; de blauwe reiger is ook een bezoeker van Kronkelveld.

Foto 96. De Poel

De Poel

Foto 79 Blauwe Reiger

Blauwe Reiger

Een van de bewoners van de poel is de poelkikker, ook wel kleine groene kikker genoemd. Hij maakt deel uit van een groep van drie sterk op elkaar lijkende groene kikkersoorten. De andere twee soorten zijn: meerkikker of grote groene kikker en de Middelste groene kikker of Bastaard kikker. Er is ook onderscheid te maken tussen poelkikker en bruine kikker, daar deze laatste kan ook wel eens behoorlijk groen zijn. Groot verschil tussen bruine en groene kikkers is dat de bruine kikker aan de zijkant van de kop, vanaf het oog tot aan de schouder een grote, altijd donkerbruine vlek heeft.

Foto 88 Midd.groene kikker

Middelste groene kikker of Bastaard kikker

Foto 87 Bruine kikker

Bruine Kikker

Zomer: poelkikkers zijn sterk aan het water gebonden. Ze jagen er en planten zich er voort. Ze zijn zon- en warmteminnend en hebben daardoor een voorkeur voor onbeschaduwde wateren. De oeverzone hiervan moet bij voorkeur goed begroeid zijn. In vergelijking met de andere groene kikkers heeft de poelkikker een voorkeur voor de kleinere, geïsoleerde wateren. Winter: De poelkikker overwintert. in tegenstelling tot de andere groene kikkers. vooral op het land; bij voorkeur op wat hogere gelegen terreinen, in bosjes onder bladeren, takken, in kleine holletjes etc. Voedsel: allerlei (water)insecten, larven, kevers, spinnen, wormen, rupsen.

Vanaf april verzamelen de mannetjes van de groene kikkers zich in het voortplantingswater, waar de paartijd duurt tot eind juni – begin juli, met een piek tussen begin mei en half juni. Hierbij wordt hoofdzakelijk ‘s avonds gekwaakt, maar ook wel overdag op warme zonnige dagen. Overdag houden de groene kikkers zich voornamelijk op aan de rand van het water tussen de oevervegetatie. Vanaf de eerste helft van mei kan kikkerdril worden aangetroffen, vaak tussen planten die wat verder van de kant af staan. Van half juni tot half augustus is het grootste aantal larven te vinden. Vanaf oktober verlaten de kikkers de waterkant en gaan ze op zoek naar een overwinteringsplaats. De poelkikker staat op de Rode Lijst van amfibieën en reptielen in Nederland.

Het Kronkelveld blijkt een aantrekkelijk gebied voor het ree en het konijn te zijn. Op diverse plaatsen langs de poel zijn slaapplekken van het ree te vinden, hoewel dat de afgelopen periode sterk is verminderd door diverse bouw- en kapwerkzaamheden in de buurt. Maar ook de vos heeft Kronkelveld als leefomgeving. De penetrante urinegeur, uitwerpselen en wissels (looppaadjes) verraden zijn aanwezigheid.

Foto 89 ree

Ree

Foto.9A

Vos

Van houtstammen zijn  stapelingen gemaakt voor de vlinders. Vlinders zitten graag op een uitkijkpost om eventuele belagers te vlug af te zijn, of om lekker in de zon te zitten. Kronkelveld telt een aantal prachtige vlinders: Het zwartspriet dikkopje, de kleine vos, het bont zandoogje en de citroenvlinder waarvan het mannetje knalgeel is en het vrouwtje eruit ziet als een koolwitje. De vlinders komen het beste tot hun recht op een zanderige bodem die Kronkelveld, gezien zijn historie, heeft.

 

Foto 90 Zwartspriet dikkopje

Zwartspriet Dikkopje

Foto 73 kleine vos

Kleine Vos

Foto 64 bont zandoogje

Bont Zandoogje

Foto 68 citroenvlinder

Citroenvlinder

Foto 70 groot koolwitje

Groot Koolwitje

Inmiddels hebben de vrijwilligers tien mussenkasten en een steenuilenkast opgehangen. De kasten zijn via Landschapsbeheer Flevoland van het activiteiten centrum “De Running”, in bijzijn van de toenmalig wethouder mevrouw Visser, officieel aan de vrijwilligers van Kronkelveld overhandigd. De natuur trekt zijn eigen plan en zo nam de grote bonte specht verschillende nestkastjes in gebruik. De specht heeft de eigenaardige gewoonte om al roffelend een wijfje te lokken. Hoe harder hij roffelt hoe leuker hij het vindt. En wat roffelt er nu mooier dan een net opgehangen, lege nestkast! De vlieggaten van de kastjes zijn nu zo groot dat de mus en/of de mees ze ‘links laten hangen’. Gelukkig zijn niet alle kasten van vlieggat veranderd en broedt er een pimpelmees in de kast aan het Dunloppad. Verder zijn de buizerd, ekster, en gaai gesignaleerd. Veel zangvogels, waaronder de tjiftjaf, de fitis en de zanglijster zingen in het Kronkelveld hun deuntjes.

Foto 80 Grote Bonte Specht

Grote Bonte Specht

Foto 81 Pimpelmees

Pimpelmees

Foto 82 Buizerd

Buizerd

Foto 84 Ekster

Ekster

Foto 83 Gaai

Gaai

Foto 94 Tjiftjaf

Tjiftjaf

Foto 91 Fitis

Fitis

Foto 85 Zanglijster

Zanglijster

Rondom de poel, vooral in het veldje met de kleine knotwilgen, worden elk jaar de eerst opkomende orchideeën, de gevlekte rietorchis, de brede wespenorchis en de rietorchis gesignaleerd. Deze orchissen behoren tot de te beschermen planten, de Flora- en Faunawet is van toepassing; dus niet plukken of vernietigen.

 

Foto 97. Orchis komt voor rond de wilgen

Orchis komt voor rond de wilgen

Foto 86 Rietorchis

Rietorchis

Foto 93 Brede wespenorchis

Brede Wespenorchis

Tegenover het veldje met de knotwilgen bij de poel zijn twee broeihopen gemaakt voor de ringslang, om eieren in te leggen. Hoewel de basis (luchtig, hout en riet) op de juiste wijze is aangelegd en de hoop regelmatig wordt omgezet, hebben we de ringslang nog niet gezien.

Foto 92 Ringslang

Ringslang

Aan de kant van Hartenveld is een insectenhotel gerealiseerd. Samen met de vele takkenrillen zijn dit prima schuil- en leefplaatsen voor insecten. En even verderop staat  ons zelfgemaakte bord.

Foto 95. Insectenhotel

Insectenhotel

Foto 99. Ons eigen bord.

Ons eigen bord

Na de verschillende stormen en de daarop volgende bomenkap is er in het Kronkelveld, aan de rand van de wijk De Velden, weer iets moois ontstaan uit de overgebleven zes abelenstammen. De bewonersgroep, die het ecologisch onderhoud van het Kronkelveld doet, heeft samen met de Gemeente voor een kunstige oplossing gekozen. Het zijn prachtige paaseilandbeelden geworden, gezaagd door Hubert Peters. Hubert is boomverzorger van beroep, maar doet dit als hobby.

Foto 137

Je loopt nu rechtsaf het Kronkelveld bosje weer uit en loop het fietspad af tot ongeveer 200 meter waar je weer een pijl op een lantaarnpaal ziet en ga dan links af over het fietspad 50 meter verderop het bos in op een houtsnipperpad, wat zomers aardig dichtgegroeid is maar het is te doen. Dit kronkelige pad loop je af tot een kruising waar je weer een paaltje ziet. Ga hier linksaf. Even verderop zie je een ontmoetingsplek voor de jeugd. Het pad (zie paaltje) gaat over in een schelpenpad waar je rechtsaf gaat.  Je loopt nu ongeveer 200 meter langs de huizen tot je bij een transformator huisje komt (zie paaltje) Je gaat hier links af het voetpad op en weer ongeveer 200 meter langs de huizen. Dan steek je de autoweg over (zie paaltje) om weer via een schelpenpaadje het bosje door te lopen tot aan het fietspad (zie paaltje). Hier ga je linksaf. Na ongeveer 50 meter zie je een paaltje staan waar je rechtsaf gaat, tussen de bomen, via een hazenpaadje wat ook zomers aardig dichtgegroeid is. Daarna steek je de autoweg over om weer een veld in te gaan. In dit veld is een mooi idee ontstaan n.l:

De ontwikkeling van een Tiny Forest.

Een Tiny Forest is een klein, dicht beplant bosje met uitsluitend inheemse soorten, ongeveer ter grootte van een tennisbaan een initiatief van Jos en Carol uit het Krachtveld.
Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Binnen 10 jaar zou een Tiny Forest, zonder ingrijpen, zich ontwikkelen tot een veerkrachtig ecosysteem. Dit zegt de Indiase concept bedenker Shubhendu Sharma die in de jaren ’70 dit concept bedacht en al meer dan 1700 bosjes heeft aangelegd. Inmiddels zijn er in Nederland in april 2020 al meer dan 70 Tiny Forests aangelegd.
25-02-2018. Situatie voor de aanleg van Krachtbossie als Tiny Forest en nog voor de Essenkap (vanwege de Essentakziekte)
07-12-2018. Plantdag Krachtbossie.
24-06-2019. Krachtbossie een half jaar oud.
11-09-2020. Krachtbossie bijna 2 jaar oud.

De paal voor de naambordjes wordt geplaatst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In alle richtingen is wel wat te zien.

 

En nu flink wat onderhoud in het Krachtbossie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na hard werken is het heerlijk rusten.

 

 

 

 

 

 

De ontwikkeling van een heuse wijngaard.

Sjato Kwelbeek (met een vette knipoog naar Chateau) is aangeplant in 2017 ook een initiatief van Jos en Carol en bestaat hoofdzakelijk uit witte druiven.
De druiven worden geplukt met de buurtbewoners wanneer het suikergehalte hoog genoeg is.
De trossen worden gekneusd in een kneuzer. Deze massa wordt vervolgens geperst waarbij het sap van de schillen en steeltjes wordt gescheiden.
Het sap gaat samen met gist in een vergistingstank waarbij de suikers worden omgezet in alcohol.
Dit proces duurt ongeveer 4 maanden. 
Daarna kan de jonge wijn gebotteld worden.

Veel hulp bij het plukken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bij het uitzoeken en persen van de druiven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En daarna nog veel werk om te bottelen.

 

Bij de uitgang van het Tiny bosje steek je het fietspad en de brede brug over en houd dan een beetje links aan waar je een paaltje ziet om het bos weer in te gaan.

Je passeert nu het beachvolleyveld.

Foto 38A

Foto 38B

 

De beachvolleyballers en tevens schoonmaakploeg van het volleyveld, aan het begin van het seizoen (april 2012).

Foto 38C

In het begin was dit een speelplek voor de kinderen uit de buurt: Klein Jeugdland. Veel hutten zijn toen gebouwd en weer afgebroken. Het huidige veld  is ruim 20 jaar geleden aangelegd. Jarenlang was dit een van de weinige beschutte openlucht beach voorzieningen in Nederland. De toenmalige Nederlandse top trainde hier. Nu wordt er in de zomermaanden op 3 avonden in de week plezier gemaakt met het beachvolley spelletje.

Nu nog de laatste 6 rode paaltjes volgen door het mooie Windbos tot aan het fietspad.  Dan linksaf tot het bankje wat tevens het eindpunt is.

Omschrijving en foto’s geleverd door Paul Weber.

Wil je meer weten over de planten en dieren die hier leven en groeien dan kun je contact zoeken met Marion, Nicolette, Greet of Paul.

 1. Dinsdag 22 oktober een zomerse dag in de herfst.
  Tijdens de wandeling met 2 vriendinnen besloten we op het bankje in het windbos (foto 20) uit te rusten en te genieen van het zonnetje.
  We liepen over de open plek naar het bankje toe en zagen tot onze grote verbazing dat het er vol staat met paddestoelen.
  Eerst zagen we ze niet, ze hebben dezelfde kleur als het gevallen blad.
  Hoe langer we keken hoe meer paddestoelen we ontdekten.
  Een verrassende ontdekking!

  Marga

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Thema door Anders Norén